Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ πρώην ΤΑΝΕΟ) αναπτύσσει τις επενδυτικές της δραστηριότητες με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ελληνικού οικοσυστήματος της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας, συνεργαζόμενη με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στη σύσταση ενός νέου ταμείου, με την ονομασία AccelerateTT, το οποίο έχει τη μορφή fund-of-funds και φιλοδοξεί να καλύψει όλη την αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων startups με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και προοπτικές σημαντικής κλιμάκωσης (scalability). Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση μέσω ΕΑΤΕ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στη σύσταση επενδυτικών σχημάτων διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds), με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Οι επενδύσεις των νέων funds θα κατευθυνθούν για κεφάλαια σποράς και μεταφοράς τεχνολογίας, με απώτερο στόχο να ενισχυθεί η προαγωγή και σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Δεν θα ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ ανά startup επιχείρηση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι διαχειριστές πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση στους φορείς ανάδειξης της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια, που θα μοχλευθούν και θα κατευθυνθούν στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αναμένεται ότι θα υπερβούν 120 εκατ. ευρώ.