Από τα στοιχεία ισολογισμού της αλυσίδας προκύπτει ότι το 2006 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 1.030,2 εκατ. ευρώ, από 908,0 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5%, η οποία αποδίδεται στη βελτίωση των πωλήσεων των υπαρχόντων καταστημάτων, αλλά και στη συνεισφορά των νέων μονάδων. Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα της Α-Β Βασιλόπουλος αυξήθηκαν πέρυσι κατά 14,5% στα 226,3 εκατ. ευρώ, “έτρεξαν” δηλαδή με ρυθμούς ταχύτερους του κύκλου εργασιών, γεγονός το οποίο, κατά την εταιρεία, επιβεβαιώνει την ορθότητα της εμπορικής της πολιτικής, καθώς επίσης την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Πέρυσι, οι ενοποιημένες λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ, από 177 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,3% (ή αλλιώς μικρότερη από αυτή των πωλήσεων και του μικτού κέρδους), τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το 2005 -αυξημένα κατά 36%. Περίπου αντίστοιχη αύξηση, δηλαδή 37,5%, εμφάνισαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 30,4 εκατ. ευρώ, από τα 22,1 εκατ. ευρώ το 2005, και τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της αλυσίδας ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, έναντι 12,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε εταιρική βάση η Α-Β Βασιλόπουλος παρουσίασε πωλήσεις 1.000,9 εκατ. ευρώ, από 880,3 εκατ. ευρώ το 2005, αυξημένες 13,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 20,5 εκατ. ευρώ το 2005. Σημειώνεται ότι στο τέλος του έτους, το δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης με την επωνυμία “Άλφα-Βήτα ” περιελάμβανε 138 καταστήματα, από τα οποία τα 108 ήταν εταιρικά και τα 30 λειτουργούσαν με καθεστώς διακαιόχρησης (franchising), ενώ μαζί με τα 10 καταστήματα cash & carry thw ENA, το δίκτυο του ομίλου στο τέλος της χρήσης αριθμούσε συνολικά 148 καταστήματα.

Για το 2007 η Α-Β Βασιλόπουλος σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της με την προσθήκη 19 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 167 σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων του δικτύου διακαιόχρησης.