Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του έφερε αντίστοιχη ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς του ομίλου Α-Β Βασιλόπουλος το 2009 (16,8%).

Τον προηγούμενο χρόνο προστέθηκαν σημαντικές υπηρεσίες προς τους πελάτες των καταστημάτων Α-Β, όπως η ανάληψη χρημάτων από τα ταμεία (cash back), η εξόφληση λογαριασμών NOVA και ΔΕΚΟ κλπ.

Παράλληλα, η αλυσίδα λειτούργησε νέα καταστήματα, ανακαίνισε υπάρχοντα και εξαγόρασε την εταιρεία Κορυφή στη Θράκη, με 11 καταστήματα (την 23/11/2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της αλυσίδας, έναντι τιμήματος 6,8 εκατ. ευρώ). Η Α-Β έκλεισε 2 από τα 11 καταστήματα της εταιρείας Κορυφή στο τέλος του 2009 και τα υπόλοιπα 10 θα λειτουργήσουν με το εμπορικό σήμα της μέχρι το τέλος του 2010.

Να σημειωθεί ότι στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Κορυφή ΑΕ, ενώ τα οικονομικά στοιχεία της εξαγορασθείσας εταιρίας Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ και ΣΙΑ ΕΕ για την χρήση 2008 αφορούν το διάστημα από 1/4/2008 (ημερομηνία εξαγοράς) έως 31/12/2008. Για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσματα της 31/12/2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της περσινής χρήσης.