«Νησιωτικό» και «ορεινό» με ευρωπαϊκή βούλα

Οι διαδικασίες, βάσει των οποίων ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηρίζεται έτσι θα στηριχθούν στη συσσωρευμένη εμπειρία από την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ. Τη σχετική πρωτοβουλία προώθησε ο ‘Eλληνας ευρωβουλευτής (ΝΔ), κ. Γιάννης Γκλαβάκης, και οι προτάσεις του αυτές υιοθετήθηκαν, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο της έκθεσης για τα πρότυπα, τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά και τα συστήματα ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νέες σημάνσεις αποτελούν μία βασική παράμετρο προς την υλοποίηση της πολιτικής για την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των κοινοτικών τροφίμων σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν: 

  • Η υιοθέτηση κανόνων σχετικά με τη χρήση των όρων «ορεινό» και «νησιωτικό» προϊόν -η χρήση τους πρέπει να συνοδεύεται και από την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του προϊόντος.
  • Η βελτίωση των υφιστάμενων σημάτων ποιότητας και η αποτροπή της δημιουργίας νέων συμπληρωματικών, που θα τίθενται παράλληλα με τα υπάρχοντα εθνικά και περιφερειακά.
  • Η διεθνής προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων, ώστε να αποφευχθεί από τις τρίτες χώρες ο συστηματικός σφετερισμός ορισμένων ονομασιών, όπως έχει συμβεί με το τυρί φέτα.

Διαδικασία ανάλογη των βιολογικών

Οι όροι «ορεινό» και «νησιώτικο» μπορεί να βρουν εκτεταμένη εφαρμογή στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Η χρήση τους δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα που θα φέρουν τις σχετικές σημάνσεις θα είναι κατ’ ανάγκη βιολογικά.

Ειδικά, όσον αφορά στο σύστημα ελέγχου για την ορθή χρήση αυτών των όρων, εκτιμάται ότι θα ακολουθηθεί διαδικασία ανάλογη εκείνης που εφαρμόζεται για τα βιολογικά και, ενδεχομένως, με την αξιοποίηση της εμπειρίας των υφιστάμενων φορέων πιστοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μεσοπρόθεσμα θα γνωμοδοτήσει και θα εντάξει στους κοινοτικούς κανονισμούς τις νέες οδηγίες.

Σημειώνεται ότι η κοινοτική νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα εφαρμόζεται περισσότερο από 15 χρόνια στην ΕΕ με αρκετή επιτυχία, εάν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα. Ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, δεδομένου ότι στην Ευρώπη των 25 μόλις το 1,4 % του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι βιολογικές, καλύπτοντας μόλις το 3,6 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη είναι πράγματι σημαντικά.

Πάντως, αν κάτι κλονίζει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών, αυτό είναι οι εισαγωγές δήθεν βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Γενικά, το κόστος παραγωγής των βιολογικών προϊόντων στις τρίτες χώρες είναι συνήθως χαμηλότερο απ’ ό,τι στην Ευρώπη -πολύ περισσότερο όταν παρακάμπτονται οι κανόνες βιολογικής παραγωγής, οπότε τα εισαγόμενα «βιολογικά» είδη δεν ξεγελούν μόνο τους καταναλωτές, αλλά ανταγωνίζονται αθέμιτα τους Ευρωπαίους γεωργούς, οι οποίοι πληρούν τους σχετικούς όρους και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ενίσχυση της διαφοροποίησης των προϊόντων

Τόσο για την εξουδετέρωση των παραγόντων που δημιουργούν προβλήματα στην εμπορία των βιολογικών προϊόντων όσο και για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος πιστοποίησής τους, ο κ. Γκλαβάκης πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σχετικά με τα ανώτατα όρια ανίχνευσης απαγορευμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης των εισαγόμενων από τρίτες χώρες νωπών και μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιείται στις συσκευασίες αυτών ο κοινοτικός λογότυπος για τα βιολογικά προϊόντα.

Είναι προφανές ότι η μέθοδος παραγωγής και τα σήματα ποιότητας αποτελούν ίσως την καλύτερη “ασπίδα”, η οποία, πέρα από την υγειονομική πτυχή του ζητήματος, μπορεί να διαφοροποιήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς δέχονται ισχυρές πιέσεις από τα προϊόντα τρίτων χωρών.

Ενθαρρυντικό στοιχείο, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων, είναι ότι πρόσφατα, με την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος προώθησης αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ, δόθηκε η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη να καταρτίσουν προγράμματα για την προώθηση σχετικών ειδών τους σε τρίτες χώρες. Τα προγράμματα, η διάρκεια των οποίων μπορεί να φτάσει τα τρία έτη, συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ έως και 50%. Το σημαντικό είναι ότι στα επιλέξιμα για προώθηση προϊόντα εντάσσονται το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές.

Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων

Επιπρόσθετα, με στόχο πάντα τη διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, ο ‘Ελληνας ευρωβουλευτής προτείνει τη δημιουργία ενός ή περισσότερων κεντρικών δημοπρατηρίων στην Ελλάδα, μέσα από τα οποία θα γίνεται η διακίνηση των οπωροκηπευτικών.

«Στη χώρα μας, δυστυχώς, το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ της τιμής που απολαμβάνει ο γεωργός και της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής είναι 1 προς 5. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή ενός αγροτικού προϊόντος πενταπλασιάζεται από το χωράφι ως το ράφι του τελικού πωλητή. Αντίθετα, στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης το άνοιγμα αυτής της ψαλίδας είναι 1 προς 2 ή 3, λόγω του υγιούς και εξαιρετικά ανταγωνιστικού εμπορίου στις χώρες αυτές. Σε αυτό συμβάλλουν και τα δημοπρατήρια διακίνησης προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού», επισημαίνει ο κ. Γκλαβάκης.

Στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο κεντρικά δημοπρατήρια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πρακτική, στο δημοπρατήριο αρχικά οι γεωργοί κάνουν δήλωση πρόθεσης σχετικά με τις καλλιέργειές τους. Ακολουθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των καλλιεργειών τους από γεωτεχνικούς, ενώ γίνονται χημικές αναλύσεις, προκειμένου τα προϊόντα τους να είναι απολύτως ασφαλή. ‘Οταν έρθει η περίοδος της συγκομιδής, οι γεωργοί συλλέγουν και συσκευάζουν τα οπωροκηπευτικά και τα προσκομίζουν στο δημοπρατήριο, όπου, αφού γίνει έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητάς τους, προωθούνται για διατήρηση στα ψυγεία του. Η σχετική διαδικασία διαρκεί από τις 10:00 μέχρι τις 19:00, ενώ από τις 19:00 έως τις 20:00 γίνονται οι καταγραφές στο διαδίκτυο, και από τις 20:00 έως τις 05:00, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει στο διαδίκτυο ό,τι υπάρχει προς δημοπράτηση για το πρωί της επόμενης μέρας, οπότε μέχρι τις 08:00 γίνεται η πώληση των οπωροκηπευτικών.

‘Οταν κάποια ποσότητα κατοχυρωθεί σε κάποιον έμπορο, δίνεται ηλεκτρονικά η εντολή φόρτωσης στο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί, και, συγχρόνως, μεταφέρεται το αντίστοιχο χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό του εμπόρου στον λογαριασμό του δημοπρατηρίου.

Τα οφέλη

Βάσει αυτής της λειτουργίας, ο γεωργός πληρώνεται το αργότερο σε 10 μέρες από την παράδοση των προϊόντων του. Το σημαντικότερο είναι ότι το δημοπρατήριο για τα λειτουργικά του έξοδα, αλλά και για να έχει κάποιο κεφάλαιο για μελλοντικές επενδύσεις, κρατάει μόνο 2,5% επί της τιμής πώλησης όταν η προμήθεια που μένει στον έμπορο μιας ελληνικής λαχαναγοράς είναι 10%-12%. Ενδεικτικό είναι ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν 21 εταιρείες που κάνουν τη διακίνηση των οπωροκηπευτικών, στη Γερμανία λειτουργούν 205, ενώ στην Ελλάδα οι εταιρείες εμπορίας φρούτων και λαχανικών είναι 26.000. Σημειώνουμε ότι στην ΕΕ δημοπρατήρια λειτουργούν σε πολλές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία κλπ), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι φορείς συνεταιριστικού χαρακτήρα.

Μαζί με τρόφιμα και ποτά εξάγουμε και τις… διχόνοιές μας

‘Οπως τόνισε ο κ. Βασίλης Θωμαΐδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Detrop, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ίδια γνώση των αγορών και να μην επαφίενται στον εκάστοτε αντιπρόσωπο. Πάντως, υποστήριξε πως οι συνεργασίες μεταξύ εξαγωγέων και εισαγωγέων, όταν διαμορφώνονται σε ειλικρινές και αμοιβαία επωφελές πλαίσιο σχέσεων, μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της εξωστρέφειας της χώρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Δ. Σογαντζής, που διατηρεί την εταιρεία τροφίμων-ποτών Alexandros στην Αυστρία, υποστήριξε ότι είναι άδικες οι κατηγορίες κατά των εισαγωγέων, οι οποίοι βάλλονται για άγνοια, εμπάθεια, κακές υπηρεσίες και έλλειψη αλληλεγγύης προς τους εξαγωγείς. ‘Οπως επισήμανε, τα ελληνικά τρόφιμα & ποτά δεν μπορεί πλέον να απευθύνονται μόνο στους ομογενείς μας στην αλλοδαπή, αλλά πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη όλων των ξένων καταναλωτών, ενώ παρατήρησε ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς στην Ελλάδα επιδεικνύουν αδιαφορία, όσον αφορά στην επιμόρφωση και υποστήριξη των Ελλήνων εισαγωγέων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Η γαστρονομία δημιουργεί ζήτηση

Στις σύγχρονες τάσεις στη διατροφή, που επηρεάζουν και τις αγοραστικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών, αναφέρθηκε μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο Δρ. Γεώργιος Τσάνταλης από τη διοίκηση της ομώνυμης οινοποιίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η γαστρονομία βάσει της μεσογειακής διατροφής δημιουργεί στο εξωτερικό ευμενείς προϋποθέσεις για τη ζήτηση ελληνικών τροφίμων και ποτών. ‘Οταν ένα προϊόν διεισδύσει στις κουζίνες των μεγάλων εστιατορίων, είπε χαρακτηριστικά, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτησή του στις τοπικές λιανεμπορικές αλυσίδες.

Η ελληνική κουζίνα είναι η δεύτερη στις προτιμήσεις των Γερμανών καταναλωτών μετά την ιταλική. ‘Οπως υποστήριξε ο κ. Τσάνταλης, σήμερα είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω εκπαίδευση των Ελλήνων εστιατόρων του εξωτερικού, με στόχο την αύξηση της ζήτησης ελληνικών τροφίμων και ποτών, άρα και της διεύρυνσης των εξαγωγών μας.

Στα 8.000 ελληνικά εστιατόρια της Γερμανίας αναφέρθηκε ο κ. Χ. Κουναλάκης, σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α του γενικού προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο. ‘Οπως είπε, στη Γερμανία ένας στους δύο ομογενείς -συνολικά περίπου στους 350.000- απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο της εστίασης, όπου το ελληνικό ελαιόλαδο και η φέτα έχουν την τιμητική τους, με τις εξαγωγές τους να παρουσιάζουν αύξηση 92,4% και 37,5%, αντίστοιχα, μόνο στο πρώτο μισό του 2008. Η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης απορρόφησε στο περσινό πρώτο εξάμηνο τετραπλάσιες ποσότητες ελληνικού μελιού σε σχέση με το 2007, σημαντικές ποσότητες τσιπούρας (αύξηση 21,3%) και λαβρακιού (33%) ελληνικής προέλευσης, αλλά και ούζο (7,8%). ‘Ετσι, στη Γερμανία το μερίδιο των ελληνικών τροφίμων και ποτών αυξάνεται διαρκώς (συνολική αύξηση 7,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2008, με τζίρο 265 εκατ. ευρώ), με “πρεσβευτές” τα ελληνικά εστιατόρια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουν τους τζίρους τους να μειώνονται, εξαιτίας και της υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

‘Οπως υποστήριξε ο κ. Κουναλάκης, σήμερα μόλις το 7%-8% των ελληνικών εστιατορίων που λειτουργούν στη Γερμανία (δηλαδή, περίπου 600 από τα 8.000) είναι υψηλού επιπέδου και ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των Γερμανών για καλή γαστρονομία και εξυπηρέτηση. Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται από “μέτρια” ως “κακά” ως προς την ποιότητα των εδεσμάτων τους και μέτρια από άποψη εξυπηρέτησης.

Αθέμιτος ανταγωνισμός ξενιτεμένων ομοεθνών

Επίσης, πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι μεταξύ των Ελλήνων χονδρεμπόρων, που δραστηριοποιούνται στις ίδιες περιοχές της Γερμανίας, υπάρχει συχνά αθέμιτος ανταγωνισμός αντί της συνεργασίας, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι Ιταλοί, Ισπανοί και Τούρκοι συνάδερφοί τους.

Οι ‘Ελληνες χονδρέμποροι τροφοδοτούν περίπου κατά το 60% τα 8.000 ελληνικά εστιατόρια, αλλά και πολλά ελληνικά μικρομάγαζα. Πάντως, η συμβολή τους στην προώθηση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γερμανία γενικά κρίνεται θετική.

Μειώσεις τιμών ζήτησε και έλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης

Μειώσεις τιμών ζήτησε και έλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χατζηδάκης, από το οργανωμένο λιανεμπόριο, στο πλαίσιο επαφών που είχε με κορυφαία στελέχη εννέα μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι εκπρόσωποι των αλυσίδων Αφοί Βερόπουλοι, Μετρό, Ατλάντικ, Καρφούρ  Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης, Α-Β Βασιλόπουλος, Μασούτης, Βερούκας και Θανόπουλος δεσμεύθηκαν στον υπουργό ότι τον Απρίλιο θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε μια σειρά από αγαθά πρώτης ανάγκης, προκειμένου να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, στον πληθωρισμό θα καταγραφούν ωφέλειες από την κίνηση αυτή τον Μάιο, ενώ ο καταναλωτής θα ωφεληθεί και στο διάστημα των εορτών του Πάσχα, οπότε η καταναλωτική κίνηση είναι μεγαλύτερη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουργός με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) δεν έλαβε δεσμεύσεις ανάλογες με αυτές του λιανεμπορίου. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ επεσήμαναν στον υπουργό ότι μειώσεις στους τιμοκαταλόγους τους θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν. Τόνισαν, όμως, πως οι προμηθευτικές εταιρείες μειώνουν το κόστος αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω των συχνών προσφορών στο ράφι των καταστημάτων.

Νέο κατάστημα Dexim στον Ασπρόπυργο

Μετά το άνοιγμα του καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Star Center (Αγ. Ιωάννης Ρέντης), η Dexim εγκαινιάζει ένα ακόμη κατάστημα στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου West Plaza επί της λεωφόρου Φυλής (όπισθεν της Αστυνομίας).

Το κατάστημα ανοίγει τις πόρτες του αρχές Απριλίου και παρουσιάζει στους πελάτες του τη νέα ανοιξιάτικη κολεξιόν με γυναικεία, ανδρικά και παιδικά παπούτσια για όλα τα στιλ και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η εταιρεία Dexim έχει παρουσία άνω των 20 ετών στην ελληνική αγορά και κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις στον κλάδο. Προσεγγίζει την πελατειακή της βάση μέσα από ένα δίκτυο 25 καταστημάτων, με πάνω από 800 συνεργάτες στο δίκτυο της χονδρικής. Οι περιοχές που αυτή τη στιγμή καλύπτονται από ένα τουλάχιστον κατάστημα Dexim είναι: στην Αττική, 9 καταστήματα στις περιοχές Αιόλου, Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αγ. Στέφανος, Ν. Ιωνία, Κηφισιά, Ευαγγελιστρίας, Ασπρόπυργος, Χαλάνδρι και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Κατερίνη, Τρίκαλα, Σέρρες, Βέροια, Ξάνθη.

Το ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο της εταιρείας, τα νέα σημεία πώλησης και οι νέες συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα καθιστούν τη DEXIM μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων υπόδησης.

‘Οπως μας πληροφορεί η εταιρεία, “το τελευταίο διάστημα η Dexim ανανέωσε την εταιρική της εικόνα, επανασχέδιασε τον λογότυπό της και προσέθεσε δίπλα στο όνομά της τη φράση «The Style Company». ‘Ετσι υπογράμμισε την απόφασή της να ενημερώνεται και να ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της μόδας, αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών της για ξεχωριστή αισθητική και στιλ. ‘Εμπρακτα υλοποίησε την υπόσχεσή της, εμπλουτίζοντας την γκάμα της με νέα, ξεχωριστού σχεδιασμού, μοντέλα για όλες τις ώρες της ημέρας και για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα, επενδύει στην επικοινωνία επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας των επωνύμων προϊόντων της και του ονόματός της”.

 

VIVARTIA: Δημιουργεί τέσσερις θυγατρικές με απόσχιση κλάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vivartia στη συνεδρίασή του στις 26/03/2009 αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη δημιουργία τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες να μεταβιβαστούν δι’ αποσχίσεως οι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας (κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών, πρώην Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών, πρώην Chipita International, κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης & Ψυχαγωγίας, πρώην Goody’s, και κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, πρώην Γενική Τροφίμων Μπάρμπα Στάθης). Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Μαρτίου 2009. Με αυτόν τον τρόπο, η Vivartia θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και παροχής υπηρεσιών διοίκησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, “οι δυο βασικοί στόχοι της ανωτέρω επιχειρηματικής πρότασης είναι η καλύτερη διοίκηση λόγω της σημαντικής αύξησης αλλά και της διεθνούς επέκτασης των επί μέρους δραστηριοτήτων των τεσσάρων κλάδων, καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας κινήσεων και στρατηγικών συνεργασιών για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά”.

Να σημειωθεί πως η Vivartia παρουσίασε αύξηση κερδών και πωλήσεων το 2008. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 28,5% στα 1.437,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και της πρώτης ενσωμάτωσης των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου (η εταιρεία Nonni’s ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα του ομίλου για εννέα μήνες, ενώ ο όμιλος Everest και η Olympic Catering ενσωματώθηκαν για περίοδο έξι μηνών).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2008 ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,4% σε σχέση με το 2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 153,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 37,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,1%.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: “τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχουν συνοδευτεί από ενισχυμένα μερίδια αγοράς σε πολλές από τις κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος».

Το Hawaiian Tropic στην Energizer

Η Energizer Hellas επεκτείνει τη σειρά των προϊόντων προσωπικής περιποίησης που διακινεί στην ελληνική αγορά με την ένταξη του brand name Hawaiian Tropic στο χαρτοφυλάκιό της. Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της εξαγοράς της εταιρείας Playtex (στην οποία ανήκει η Hawaiian Tropic) από την Energizer Holding Inc και σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της Energizer για ανάπτυξη στον χώρο των προϊόντων προσωπικής περιποίησης. Η επιτυχημένη εξαγορά της Schick Wilkinson Sword το 2003 σηματοδότησε την αρχή υλοποίησης αυτής της κατεύθυνσης.

Η Hawaiian Tropic θα προσφέρει 3 κύριες κατηγορίες προϊόντων, που καλύπτουν την έκθεση στον ήλιο και την προστασία από αυτόν για όλη τη διάρκεια της ημέρας: προϊόντα για μαύρισμα & προστασία (Tanning & Protection), προϊόντα για μετά τον ήλιο (After Sun), προϊόντα για μαύρισμα χωρίς ήλιο (Self Tan).

Τα προϊόντα θα διανέμονται από σούπερ μάρκετ, καταστήματα καλλυντικών και από την τουριστική αγορά και θα υποστηριχθούν με ένα εντατικό πρόγραμμα δημοσιότητας, προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης.

«Με αυτή την κίνηση, η Energizer Hellas στοχεύει να προσφέρει στο σύνολο της αγοράς των αντηλιακών στην Ελλάδα, κερδοφορία, ανάπτυξη και καινοτομία. Η παρουσία της Hawaiian Tropic σε περισσότερες από 100 χώρες επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα, ενώ η ηγετική θέση της στις αγορές της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αποτελεί τον στόχο μας και για την αγορά της Ελλάδας», δήλωσε ο Νίκος Μάρκος, trade marketing manager της Energizer στην Ελλάδα.

Σημ.: Στη φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο εικονίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Energizer Hellas κ. Βασίλης Βάσσιος.

Η επόμενη μέρα στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ECR Hellas

Στο πλαίσιo του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ECR Hellas, που διοργανώνεται την 1η Απριλίου με θέμα «Η Επόμενη Μέρα», θα προσεγγισθούν θέματα, όπως η αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και η λειτουργία της αγοράς στη διάρκειά της και μετά το τέλος της, οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ελλείψεις στο ράφι και οι τρόποι λειτουργίας του καταστήματος του μέλλοντος, βάσει των νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο «Θέατρον»-Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254. Το Συνέδριο θα ξεκινήσει στις 9:15 με τους χαιρετισμούς των προέδρων του ECR Hellas από το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία, κκ Στέλιου Σκλαβενίτη και Νίκου Λαβίδα, αντίστοιχα. Την επίσημη κήρυξη της έναρξης των εργασιών έχει κληθεί να πραγματοποιήσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες:

  • Sustaining Products and Customers (The Rt Hon. John Gummer, Member of British Parliament).
  • Growing beyond hard times: realizing the full potential of ECR (Professor Daniel T. Jones, Chairman, Lean Enterprise Academy).
  • RFID: Μια ματιά στην επόμενη μέρα (Κατερίνα Πραματάρη, Επ. Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλης Σπηλιώτης, Head Buyer, Αφοί Βερόπουλοι).
  • Δυναμική Τιμολόγηση: Στρατηγική μείωσης καταστροφών ή νέα υπηρεσία; (‘Αρης Θεοτόκης, Υπ. Διδάκτωρ, ELTRUN-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαριάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Marketing, Metro, Σπήλιος Μαρίνος, National Account Manager, Vivartia).
  • Ελλείψεις: Μπορούμε να μειώσουμε τις ελλείψεις στα ράφια κατά 30%; (Χρήστος Τσεντεμεΐδης, Shopper Marketing Director Mass Market, Johnson & Johnson Hellas, Dr. Δημήτρης Παπακυριακόπουλος, Senior Researcher, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  • Μειώνοντας τις απώλειες … Δημιουργώντας αξία (Αλέξανδρος Βαξεβανέλλης, Marketing Strategy & Planning Manager, Procter & Gamble Hellas).

Στις 14:30 θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο της IRI Hellas, κ. Μάκη Θεοδώρου, στοιχεία σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά και τις τάσεις αγορών, ενώ στις 15:00 o κ. Νίκος Βερόπουλος, πρόεδρος του ομίλου Βερόπουλος, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα “Ας ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών”.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με πάνελ-ανοιχτή συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο κ. Γιώργος Αυλωνίτης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ακαδημίας Marketing.

Το περιοδικό των εκδόσεών μας «σελφ σέρβις» και το ηλεκτρονικό μας newsletter “greekretail weekly” συγκαταλέγονται μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας του Συνεδρίου. Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: ECR Hellas, τηλ.: 210 9329 648, e-mail: [email protected].

Τρεις εβδομάδες Πανόραμα Κήπου στα Praktiker

Aπό τις 16 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου η Praktiker υποδέχεται την άνοιξη και δημιουργεί ένα «Πανόραμα Κήπου». Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας προσφέρει μία σειρά προϊόντων για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού τους. Αξεσουάρ κήπου-έπιπλα, ηλιακά φωτιστικά, κασπό, γλάστρες, ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα και εργαλεία χειρός, ξυλεία κήπου και φράχτες διατίθενται σε τιμές, που ξεκινούν από 5,50 ευρώ. Επίσης, για επίδοξους κηπουρούς, υπάρχουν φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, λιπάσματα, χώματα, σπόροι και βολβοί.

Η Praktiker ανακοίνωσε, επίσης, πως, στο πλαίσιο του “Πανοράματος Κήπου”, θα διευκολύνει το καταναλωτικό κοινό με τη δυνατότητα τηλεφωνικής παραγγελίας και πληρωμής έως 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων με όλες τις πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Επίσης, στα καταστήματα Praktiker, στις 28 Μαρτίου και τις ώρες 11:00-14:00, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη στη χρήση των εργαλείων κήπου, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των αγοραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις που σημειώνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες της Praktiker δείχνουν πως το ενδιαφέρον των κατοίκων των μεγάλων πόλεων για δημιουργία προσωπικών εστιών πράσινου αυξάνεται σταδιακά, ιδιαιτέρως στην πρωτεύουσα, όπου οι φυσικές ανάσες ζωής αποτελούν πολυτέλεια. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών έρχονται τα αξεσουάρ κήπου σε ποσοστό 27% και ακολουθούν τα εργαλεία, ο εξοπλισμός ποτίσματος/νερού και τα έπιπλα κήπου.

 

 

 

Δυναμική προβολή των ελληνικών προϊόντων στο Τόκιο

Ειδικότερα, στην ‘Eκθεση προβλήθηκαν περισσότερα από 50 ελληνικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, γιαούρτι, σοκολάτες, μέλι, κρόκος, φέτα και άλλα ελληνικά τυριά, σαπούνια κλπ των επιχειρήσεων Cretan Deli Taste Ltd, Κανάκης, της ‘Eνωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, της ΙΟΝ ΑΕ, της Τρικαλινός ΕΕ, της ‘Eνωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μονοφατσίου, καθώς και της εταιρείας Eurimac ΑΕ, τα οποία προσέλκυσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών. Επίσης, εκπροσωπήθηκαν οι εταιρίες Κτήμα Αβαντίς, Κτήμα Θεοδωρακάκος, Greekpol ΕΠΕ, ‘Iλιδα ΑΕ, Δωδώνη ΑΕ, ΦΑΓΕ ΑΕ, Κτήμα Σπυρόπουλου, Κτήμα Γκόφα, καθώς και οι εταιρείες Pegasus Kabushiki-Kaisha και Κ & Μ Ltd.  

Στη φετινή ‘Eκθεση συμμετείχαν 2.300 εκθέτες από 59 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ήταν κυρίως εισαγωγείς, εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων και ξενοδοχείων. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ‘Εκθεσης οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.300 επιχειρηματικές επαφές, πολλές από τις οποίες είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε μελλοντική συνεργασία.

Η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα αισθητή στους ξένους και πλαισιώθηκε από παράλληλες εκδηλώσεις και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από γνωστούς Ιάπωνες εμπειρογνώμονες. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα προϊόντα ΠΟΠ, οι ιχθυοκαλλιέργειες, το αβγοτάραχο, και αναδείχθηκε η ελληνική γαστρονομία σε συνδυασμό με τις ιαπωνικές διατροφικές συνήθειες. Το 2ο σεμινάριο αναφερόταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την υπεροχή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου και τη σημασία του ως βασικού συστατικού της μεσογειακής διατροφής.

Αριστοτέλης Παντελιάδης, Μετρό: Πετύχαμε σε στόχους που άλλοι θέτουν τώρα…

Η συζήτησή μας, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησε με την ερώτησή μας όσον αφορά στις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Μετρό πέρυσι και την πορεία τους φέτος.

‘Οπως μας είπε ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, «παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία σφράγισε το τέλος της χρονιάς, καταφέραμε να πετύχουμε απολύτως τους στόχους που είχαμε ανακοινώσει, χωρίς να χρειαστεί καμία αναθεώρηση. Ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε κατά 8,2% και έφθασε τα 650 εκατ. ευρώ. ‘Οσο για την κερδοφορία μας, εκτιμώ ότι θα κινηθεί και πάλι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα».

«σελφ σέρβις»: Ποια ήταν η αξία των επενδύσεών σας το 2008, και προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν τα κεφάλαιά σας;

Αριστοτέλης Παντελιάδης: Τον προηγούμενο χρόνο επενδύσαμε 20 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος τους χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της νέας μας κεντρικής αποθήκης στα Οινόφυτα, που μέσα στο 2008 μπήκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Ξεκίνησε, επίσης, η δημιουργία νέων καταστημάτων, που θα εγκαινιαστούν φέτος.

Η ώρα της επιτάχυνσης για τη Μετρό

«σ.σ.»: Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες σάς υποχρεώνουν σε αυτοσυγκράτηση, όσον αφορά στην επενδυτική πολιτική σας στη διετία 2009-2010;

Α.Π.: Κάθε οικονομική κρίση μπορεί να προσφέρει στις υγιείς επιχειρήσεις ευκαιρίες ανάπτυξης. Για τη Μετρό ούτως ή άλλως είχε έρθει η ώρα της επιτάχυνσης του ρυθμού επέκτασής της, και η κρίση δεν θα αλλάξει αυτόν τον σχεδιασμό. ‘Εχουμε ήδη έτοιμες τις βασικές υποδομές που θα στηρίξουν τη διεύρυνση του δικτύου μας, όπως το πιο σύγχρονο κέντρο διανομής του κλάδου στην Ελλάδα, επίσης, έχουμε ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό, καλό έλεγχο του κόστους, μια οργανωτική δομή που μπορεί να υποστηρίξει πολλά νέα καταστήματα, μια στρατηγική που έχει αποδειχθεί επιτυχής τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στα cash & carry και, κυρίως, μια ομάδα συνεργατών, που γνωρίζει καλά πώς να εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική με επιτυχία. Με λίγα λόγια, έχουμε σε μεγάλο βαθμό πετύχει ήδη τους στόχους που άλλες εταιρείες θέτουν τώρα για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για περιορισμό της ανάπτυξής μας.

«σ.σ.»: Τι προβλέπει, λοιπόν, το επεκτατικό σας πλάνο;

Α.Π.: Τη δημιουργία έξι νέων καταστημάτων φέτος κι άλλων τόσων το 2010 -σχεδόν όλα θα είναι ιδιόκτητα.

20 νέα My Market εκτός Αττικής ως το 2014

«σ.σ.»: Βάσει του business plan που έχτε καταρτίσει όσον αφορά στη λιανική, ποια θα είναι η εικόνα του δικτύου των My Market στην επόμενη πενταετία, κυρίως από άποψη παρουσίας στην περιφέρεια;

Α.Π.: Η επέκταση των My Market εκτός Αττικής, που έχει ξεκινήσει με δειλά βήματα -σημειώνω ότι σήμερα ήδη λειτουργούν τέσσερα καταστήματα εκτός των τειχών της πρωτεύουσας- θα συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς. ‘Ολα σχεδόν τα My Market που θα λειτουργήσουν την επόμενη διετία θα βρίσκονται εκτός Αττικής και εντός, πάντως, μιας ακτίνας 200 χιλιομέτρων από το κέντρο διανομής Οινοφύτων, σύμφωνα με την πρώτη φάση του προγράμματος εξάπλωσης του δικτύου. Στο τέλος της πενταετίας τα καινούργια, εκτός Αττικής, My Market θα έχουν υπερβεί τα είκοσι.

«σ.σ.»: Αλλάζει, φέτος, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, και σε ποιο βαθμό η εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της Μετρό;

Α.Π.: Και στους δυο τομείς των δραστηριοτήτων μας δίνουμε φέτος αυξημένη σημασία στην πολιτική τιμών και προσφορών. Το χρειάζονται οι πελάτες μας. Στα cash & carry είμαστε με διαφορά το φθηνότερο δίκτυο στη χώρα και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα, γιατί έχει σημαντική αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να διατηρούν ένα καλό περιθώριο κέρδους και, ταυτόχρονα, να κρατούν χαμηλά τα έξοδά τους. Και βλέπουμε ότι το εκτιμούν. Σε ό,τι αφορά στα My Market, έχουμε προϋπολογίσει για φέτος μια σημαντική μείωση των περιθωρίων της μικτής κερδοφορίας μας, ακριβώς για να προσφέρουμε στον καταναλωτή ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές και δελεαστικές προσφορές.

Επιφυλακτικοί με τις εξαγορές

«σ.σ.»: Η κρίση ενισχύει τις τάσεις συγκέντρωσης των αγορών, πράγμα που αναμένεται ότι θα επιβεβαιωθεί και στην οργανωμένη λιανική. Η Μετρό θα κινηθεί επιθετικά το επόμενο διάστημα, δεδομένων των προθέσεών σας για δυναμικό άνοιγμα στην περιφέρεια;

Α.Π.: Οι εξαγορές είναι ο πιο εύκολος και, ταυτόχρονα, ο δυσκολότερος τρόπος ανάπτυξης. Ο πιο εύκολος, γιατί δεν χρειάζεται παρά μια απόφαση σύναψης μιας συμφωνίας, η οποία προσθέτει αμέσως νέες μονάδες στο δίκτυο, νέους πελάτες και αύξηση κύκλου εργασιών στον ισολογισμό. Και ο πιο δύσκολος, γιατί η προσαρμογή των καταστημάτων μιας τρίτης -κατά τεκμήριο μικρότερης- αλυσίδας στα πρότυπα των καταστημάτων της εταιρείας που την εξαγόρασε, πράγμα που το απαιτεί ο καταναλωτής σήμερα και το νομικό πλαίσιο, αποδεικνύεται συχνά πολύ δύσκολη έως αδύνατη υπόθεση. ‘Ολα αυτά μάς κάνουν πολύ επιφυλακτικούς στις εξαγορές. ‘Αλλωστε, στις περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις εκτός της Αττικής η αγορά ενός οικοπέδου, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κατάστημα απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές μας, είναι ένας εφικτός, ρεαλιστικός στόχος.

ΣΑΚΕ: «Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος»

«σ.σ.»: Εδώ και πολύ μεγάλο, πλέον, χρονικό διάστημα το οργανωμένο λιανεμπόριο στερείται ενός συλλογικού φορέα εκπροσώπησης. Αναμένονται εξελίξεις στον τομέα αυτό;

Α.Π.: Η έλλειψη εκπροσώπησης κάνει κακό στον κλάδο. Δεν ωφελεί κανέναν. Αν υπήρχε, θα ήταν χρήσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: στους προμηθευτές μας, που έχουν τους δικούς τους συλλογικούς φορείς και χρειάζονται συχνά έναν συλλογικό θεσμικό συνομιλητή από τη δική μας πλευρά, στις αρχές, οι οποίες τώρα δεν ξέρουν καν ποιον να ενημερώσουν για τις νέες αποφάσεις που εκδίδονται -πόσο μάλλον να συνομιλήσουν σοβαρά με εκπροσώπους του κλάδου- και σε εμάς τους ίδιους, που τώρα αναγκαζόμαστε να παρακολουθούμε αμέτοχοι τις εξελίξεις, οι οποίες μας αφορούν. Πάνω απ’ όλα, όμως, η θεσμική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου θα ήταν χρήσιμη στους καταναλωτές, γιατί οι ενέργειές της θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων, που σήμερα προσθέτουν άχρηστα κόστη στα τελικά προϊόντα.

«σ.σ.»: Να υποθέσω, λοιπόν, ότι κάποια στιγμή, που ενδεχομένως δεν θα αργήσει, ο κλάδος θα καταλήξει θετικά στο ζήτημα αυτό;

Α.Π.: Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Πολλοί συνάδελφοί μας θεωρούν ότι πορεύονται καλύτερα μόνοι τους, δηλαδή χωρίς την κάλυψη ενός συλλογικού κλαδικού φορέα. Το αστείο είναι ότι αυτοί ακριβώς είναι που στην πράξη υποφέρουν περισσότερο από την έλλειψή του…

«σ.σ.»: Δεν είναι πολυτέλεια για έναν τόσο μεγάλο κλάδο να πορεύεται χωρίς συλλογικό φορέα προώθησης των συμφερόντων του, λόγω… ασυμφωνίας χαρακτήρων;

Α.Π.: Συμφωνώ απολύτως! Σε τέτοιους καιρούς, και μάλιστα με τον κλάδο μας να καταδεικνύεται εδώ και χρόνια ως ο αποδιοπομπαίος τράγος της ελληνικής κοινωνίας, χρεωμένος με κάθε «αμάρτημα», η έλλειψη συλλογικού φορέα εκπροσώπησης είναι το λιγότερο η «πολυτέλεια» που δεν αντέχουμε. Ευτυχώς, τελευταία στο club των «εχθρών της κοινωνίας» προστέθηκαν και οι Τράπεζες. ‘Ετσι, νιώθουμε λιγότερο μόνοι…

«Πού κρύβονται, λοιπόν, τα υπερκέρδη μας;»

«σ.σ.»: Τελικά, ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια;

Α.Π.: Θα σας απαντήσω όχι απλώς αρνούμενος οποιαδήποτε «συμμετοχή στο έγκλημα» -είναι, άλλωστε, αναμενόμενο από μέρους μου να υπερασπιστώ τον κλάδο- αλλά επισημαίνοντας μερικές μεγάλες αντιφάσεις. Από τη μια μεριά, ενώσεις καταναλωτών, ΜΜΕ και κυβέρνηση λοιδορούν τα σούπερ μάρκετ ως ένοχα για την ακρίβεια, την οποία υποτίθεται ότι προκαλούν με τις απαιτήσεις τους για υπερβολικά κέρδη. Από την άλλη, όμως, μοιρολογούν, όταν πτωχεύει μια αλυσίδα, για τους εργαζόμενους που μένουν χωρίς δουλειά. ‘Απαντες ανησυχούν για την πορεία κάποιων μεγάλων αλυσίδων, των οποίων τα αποτελέσματα είναι οριακά.

Πράγματι, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν πολύ μικρότερες αποδόσεις από τις περισσότερες εταιρείες άλλων κλάδων -πρόσφατα, θυμίζω, μια μεγάλη αλυσίδα ανέβαλε την εισαγωγή της λόγω χαμηλών αποτιμήσεων. Η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου παρουσιάζει μέτρια και όχι σταθερή κερδοφορία, ενώ αρκετές άλλες είναι ζημιογόνες. Πού κρύβονται, λοιπόν, τα υπερκέρδη από τις «υψηλές» παροχές που οδηγούν στην άνοδο των τιμών; Αντίφαση δεύτερη: έστω ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, διότι ανεβάζουμε τις τιμές… με χίλιους και έναν τρόπους. Ποιο είναι το αντίδοτο; «Να αγοράζετε τις μάρκες των σούπερ μάρκετ!», συστήνουν οι ενώσεις των καταναλωτών και τα ΜΜΕ, δηλαδή τα προϊόντα, η κοστολογική διάρθρωση των οποίων ελέγχεται πλήρως από τις αλυσίδες που… καταγγέλλονται για κερδοσκοπία!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο καρτέλ στη χώρα; «Τα σούπερ μάρκετ, φυσικά», σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, αλλά και με τον αριθμό παραπομπών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά τι συστήνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων;

«σ.σ.»: Να τα πωλούν τα σούπερ μάρκετ…

Α.Π.: Ακριβώς!!!

«Ζητούμενο είναι οι μειώσεις τιμών»

«σ.σ.»: Αλήθεια, πώς σχολιάζετε τη νέα Αγορανομική Διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης περί γνωστοποίησης των τιμοκαταλόγων και των κοστολογίων, ειδικότερα δε το άρθρο περί απαγόρευσης των ανατιμήσεων;

Α.Π.: Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά στους προμηθευτές μας. Αυτοί είναι που πρέπει να την κρίνουν. Εμείς, πάντως, εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε το ύψος και τον χρόνο έναρξης κάθε ανατίμησης, ακόμα κι όταν αυτή έχει λάβει την έγκριση του υπουργείου. Πρόκειται πρώτιστα περί θέματος εμπορικού κι όχι νομικού ή διοικητικού. ‘Εχω να κάνω δύο σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με το ζήτημα. Η πρώτη: δεν είναι οι ανατιμήσεις αυτές που θα απασχολούν τον καταναλωτή φέτος. Τα ΜΜΕ μπορεί να εμμένουν στα προβλήματα της προηγούμενης χρονιάς, αλλά ο καταναλωτής φέτος δεν δυσκολεύεται από τις ανατιμήσεις, αλλά από αυτό καθαυτό το επίπεδο των τιμών σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Επομένως, το ζητούμενο είναι οι υποτιμήσεις εκ μέρους των προμηθευτών κι όχι απλώς το «πάγωμα» των τιμών.

«σ.σ.»: Πόσο μάλλον, εφόσον οι ανατιμήσεις -δυστυχώς- συνεχίζονται, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργεία Ανάπτυξης.

Α.Π.: Είναι, ίσως, ελαφρώς παράδοξο σε τέτοιους καιρούς να γίνονται ακόμα ανατιμήσεις, αλλά δεν θα ήθελα να καταδικάσω συλλήβδην τους προμηθευτές μας. ‘Ισως, κάποιοι έχουν βάσιμους λόγους να προβαίνουν σε αυτές. Δεν πρέπει να αγνοείται, ωστόσο, ότι άρχισαν ήδη να ανακοινώνονται και κάποιες μειώσεις τιμών -είτε στον τιμοκατάλογο είτε μέσω αύξησης των προσφορών. Απλώς, δεν είναι ακόμα αρκετές. Κυρίως, όμως, σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς τις τιμές δεν τις κρίνει το σούπερ μάρκετ, δεν τις κρίνει καν το υπουργείο, αλλά ο καταναλωτής! Αυτός είναι που θέτει τον τροχό του ανταγωνισμού σε κίνηση.

«Σταθερά βήματα… προς τα πίσω»

«σ.σ.»: Και η δεύτερη παρατήρησή σας για τις τιμές;

Α.Π.: ‘Οτι είναι αδύνατο τα περιοριστικά-διοικητικά μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης να αλλάξουν καθοριστικά την πορεία της αγοράς. Η μείωση των τιμών δεν επέρχεται με τις αποφάσεις που τη «διατάσσουν» ούτε με τη δημόσια διαπόμπευση όσων επιχειρήσεων δεν υποτάσσονται, αλλά με το ξεκαθάρισμα και την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, με τη μείωση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Χωρίς αυτά, η ελληνική κοινωνία θα κάνει σταθερά βήματα… προς τα πίσω. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, από τη μια να δηλώνουμε ότι «δεν θέλουμε τα σούπερ μάρκετ στις επαρχιακές πόλεις, γιατί προστατεύουμε το τοπικό εμπόριο» και από την άλλη να ενοχλούμαστε από την έλλειψη ανταγωνισμού που κρατά τις τιμές ψηλά. Ας κάνουμε, επιτέλους, συνειδητές και καθαρές επιλογές κι ας εξηγήσουμε στον κόσμο τη σημασία τους.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 381 (Φεβρουάριος 2009) του περιοδικού «σελφ σέρβις» (Εκδόσεις Comcenter).