Νέες τεχνολογίες και ικανοποίηση του πελάτη στο λιανεμπόριο

Αυτή η βελτίωση αποδίδεται, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, στην υιοθέτηση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, όπως αυτές προκύπτουν από την σχετική έρευνα που πραγματοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου επί αρκετές δεκαετίες. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία αρκετών λιανέμπορων με ερευνητικά κέντρα, βασικό αντικείμενο των οποίων αποτελεί η έρευνα στον χώρο του retailing. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι λιανεμπορικές αλυσίδες που πρωτοστάτησαν στις προσπάθειες βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη προέρχονταν από χώρες στις οποίες υπάρχει ερευνητική παιδεία και εκτενέστατη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που προσεγγίζουν τον χώρο με αυστηρά επιστημονικό τρόπο (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ολλανδία κά).

Παράλληλα, διάφοροι φορείς, με κυριότερο τον ECR (Efficient Consumer Response), προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -κυρίως προμηθευτές και λιανέμπορους- με σκοπό την από κοινού λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις συνεργατικές διαδικασίες της αλυσίδας αξίας (value chain), στοχεύοντας πάντα στην μεγιστοποίηση της αξίας που “εισπράττει” ο καταναλωτής. Οι φορείς αυτοί αναζητούν συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και φορείς αποσκοπώντας στην επιστημονική προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο αλλά και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό κινείται με μεγάλη επιτυχία και το ECR Hellas.
Πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι λιανέμποροι για την βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών τους βασίστηκαν στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, συστήματα όπως οι γραμμωτοί κώδικες (barcodes) και τα ηλεκτρονικά σημεία πώλησης (ePOS, electronic points of sale) έθεσαν τις βάσεις για καλύτερο έλεγχο της αποθήκης, ταχύτερο ανεφοδιασμό του ραφιού και γρηγορότερη εξυπηρέτηση στο ταμείο. Η ολοκληρωμένη ροή της πληροφορίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (πχ supply chain management systems) δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου προϊόντα, στην κατάλληλη τιμή, ελαχιστοποιώντας τις περιπτώσεις ελλείψεων στα ράφια μέσω της αποδοτικής διαχείρισης των συνεργατικών διαδικασιών παραγγελιοδοσίας.

Με δεδομένη τη συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση των πρακτικών του λιανεμπορίου, στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές νέες τεχνολογίες, η αποτελεσματική υιοθέτηση των οποίων μπορεί να αποφέρει επιπρόσθετα οφέλη στους καταναλωτές αλλά και στους λιανέμπορους.

Τεχνολογία RFID
Η τεχνολογία RFID αφορά στην αυτόματη αναγνώριση της θέσεως ενός αντικειμένου και βασίζεται στην αποθήκευση και την εξ αποστάσεως ανάκτηση δεδομένων για το αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τις ετικέτες RFID (RFID tags). Η ετικέτα RFID επισυνάπτεται ή ενσωματώνεται στο αντικείμενο και επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό του μέσω ραδιοφωνικών κυμάτων (radio waves). Μια ετικέτα RFID αποτελείται από δύο μέρη: ένα ολοκληρωμένο μικρο-κύκλωμα για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο αντικείμενο και μια κεραία για την λήψη και αποστολή σήματος.

Η τεχνολογία RFID έχει αρχίσει να υιοθετείται με γοργούς ρυθμούς τόσο από επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, όσο και από λιανέμπορους, καθώς μπορεί να βελτιώσει αισθητά την αποτελεσματικότητα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που σε τελευταία ανάλυση σημαίνει γρηγορότερη άφιξη ενός προϊόντος στον τελικό καταναλωτή και ελαχιστοποίηση περιπτώσεων out-of-shelve (ένας από τους σημαντικότερους λόγους μείωσης της ικανοποίησης των πελατών και αλλαγής καταστήματος). Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κόστος εγκατάστασης και χρήσης της τεχνολογίας αυτής ίσως αποτελεί τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα υιοθέτησής της από τους λιανέμπορους, κάτι που εξηγεί και το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης του RFID στον κλάδο μέχρι σήμερα. Συνεπώς, η επερχόμενη μείωση του κόστους θα συμβάλει σημαντικά στην διάχυση της τεχνολογίας αυτής στο λιανεμπόριο.

Στον κλάδο του λιανεμπορίου η τεχνολογία RFID αποτελεί, ουσιαστικά, εξέλιξη του συστήματος barcode, προς το οποίο πλεονεκτεί καθώς ένα προϊόν με RFID tag μπορεί να εντοπίζεται εντός του καταστήματος ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται οπτική επαφή με το scanner (line of sight), ενώ αναγνωρίζεται πάντα, σε αντίθεση με ένα προϊόν του οποίου η ετικέτα barcode έχει υποστεί φθορά. Επίσης, σε αντίθεση με το σύστημα barcode, κάθε μονάδα ενός προϊόντος έχει μια ετικέτα με ένα μοναδικό κωδικό.

Οπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω πλεονεκτήματά της, η τεχνολογία RFID θα βοηθήσει τους λιανέμπορους σε δυο -τουλάχιστον- σημεία, δηλαδή στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης και στην ταχύτερη ανταπόκρισή τους σε περιπτώσεις έλλειψης μονάδων ενός προϊόντος από το ράφι των καταστημάτων τους (faster response to out-of-stock situations).

Επιπροσθέτως, η υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID από πλευράς των λιανέμπορων θα έχει οφέλη και για τους ίδιους τους καταναλωτές προσφέροντάς τους ταχύτερη εξυπηρέτηση στο ταμείο, “one-stop shop” λόγω τη εξάλειψης περιπτώσεων ελλείψεων προϊόντων στα ράφια και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αγοράς προϊόντος, του οποίου έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ουρών αναμονής
Οι μεγάλες ουρές αναμονής στα ταμεία των supermarkets αποτελούσαν πάντα ένα πρόβλημα, το οποίο έχει γίνει πολύ πιο σοβαρό στη σημερινή εποχή για δυο κυρίως λόγους. Αφενός, το μέσο σημερινό κατάστημα supermarket έχει μεγαλύτερο εμβαδόν σε σχέση με το παρελθόν και, συνεπώς, δέχεται μεγαλύτερο αριθμό πελατών εντός μιας μέρας. Αφετέρου, οι εντονότεροι ρυθμοί ζωής της σημερινής εποχής έχουν κάνει τον μέσο πελάτη πιο βιαστικό σε σχέση με το παρελθόν και, κατά συνέπεια, λιγότερο διατεθειμένο να δαπανήσει χρόνο αναμένοντας στην ουρά του ταμείου.

Η μεγάλη ουρά αναμονής στο ταμείο ενός supermarket σημαίνει πρακτικά ότι εξυπηρετούνται λιγότεροι πελάτες εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, κάτι που έχει αρνητική επίδραση στο ύψος πωλήσεων και την κερδοφορία του καταστήματος. Επίσης, η μεγάλη ουρά αναμονής στο ταμείο μπορεί να μειώσει αισθητά τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, έστω και εάν το κατάστημα είναι κατά τα άλλα άριστα σχεδιασμένο και διαθέτει πολύ μεγάλο εύρος και βάθος προϊόντων. Για τους παραπάνω λόγους το πρόβλημα των μεγάλων ουρών αναμονής στα ταμεία απασχολεί τη διοίκηση των αλυσίδων supermarkets ανά τον κόσμο, οι οποίες κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να δώσουν λύσεις (αύξηση του αριθμού των ταμείων, δημιουργία ταμείων express κά).

Μια νέα τεχνολογία, που εφαρμόζεται πειραματικά σε κάποιες αλυσίδες της Μ. Βρετανίας, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής στα ταμεία. Η τεχνολογία ονομάζεται Intelligent Queue Management και λειτουργεί μέσω της χρήσης ειδικών καμερών (thermal imaging cameras) και υπέρυθρων αισθητήρων (infrared sensors), οι οποίοι τοποθετούνται στην είσοδο και τα ταμεία. Αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές βοηθούν τους υπεύθυνους:

 • να καταγράψουν τον ακριβή αριθμό πελατών που εισέρχονται στο κατάστημα και όσων περιμένουν στην ουρά κάθε ταμείου, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου,
 • να αναλύσουν τη συμπεριφορά του πελάτη στο ταμείο από τη στιγμή που αρχίζει να εξυπηρετείται (πόσο γρήγορα αδειάζει το καλάθι του, πόσο γρήγορα πληρώνει κλπ) και 
 • να υπολογίσουν τον μέσο χρόνο αναμονής στο ταμείο.

Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων γίνεται σε πολλά καταστήματα με τρόπο συμβατικό, δηλαδή αναθέτοντας τη διαδικασία σε υπαλλήλους. Ωστόσο, η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων, λόγω της κόπωσης και της μη συστηματικής παρατήρησης.

Η υιοθέτηση της παραπάνω τεχνολογίας θα βελτιώσει την ικανοποίηση του πελάτη, αφού αναμένεται να μειώσει κατά πολύ τις ουρές αναμονής στα ταμεία των supermarkets. Θα αποφέρει, όμως, και σημαντικότατα οφέλη στις ίδιες τις λιανεμπορικές αλυσίδες, αφού θα τους δώσει τη δυνατότητα

 • βελτιστοποίησης της κατανομής του προσωπικού πρώτης γραμμής (front line staff) σε άλλα πόστα πλην των ταμείων, 
 • ακριβέστερης προσέγγισης του άριστου αριθμού των ταμείων που πρέπει να λειτουργούν σε ορισμένη χρονική στιγμή ανά τύπο καταστήματος (small, medium, large), δεδομένου του αριθμού των εισερχομένων πελατών και της συμπεριφοράς τους στο ταμείο και
 • αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους.

Αυτοματοποίηση πληρωμών
Μια ακόμα νέα τεχνολογία, που βρίσκεται προς το παρόν σε πειραματικό στάδιο σε μια αλυσίδα της Μ. Βρετανίας και σε μια της Γερμανίας, αφορά σε ένα σύστημα αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης της πληρωμής (automated cash handling) εντός του καταστήματος από τον πελάτη. Το σύστημα λειτουργεί μέσω αυτόματων ηλεκτρονικών ταμείων -τύπου cash dispensers- στα οποία ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για τις αγορές του, χωρίς καμία εμπλοκή τού ταμία. Ο παραδοσιακός ταμίας παραμένει στη θέση του, αλλά είναι πλέον επιφορτισμένος μόνο με το scanning των προϊόντων. Καθώς τιμολογούνται και τοποθετούνται σε σακούλες οι αγορές του, ο πελάτης μπορεί να διεκπεραιώσει μόνος του την πληρωμή με δυο τρόπους:

 • είτε να πληρώσει μέσω της πιστωτικής του κάρτας, αφού πρώτα πληκτρολογήσει στο ηλεκτρονικό ταμείο τον προσωπικό κωδικό με τον οποίο τον έχει προμηθεύσει η αλυσίδα supermarket,
 • είτε να πληρώσει τοις μετρητοίς, εισάγοντας στο ηλεκτρονικό ταμείο -το οποίο είναι προγραμματισμένο να δίνει αυτόματα ρέστα – κέρματα και χαρτονομίσματα.

Η υιοθέτηση της εν λόγω νέας τεχνολογίας από τις αλυσίδες supermarkets αναμένεται να έχει οφέλη, τόσο για τις ίδιες, όσο και για τους πελάτες τους. Στις ίδιες τις αλυσίδες, η αποδέσμευση του ταμία από τη διαδικασία πληρωμής θα τον απαλλάξει από μια μεγάλη ευθύνη, η οποία προς το παρόν απαιτεί πολύ χρόνο και μεγάλη προσοχή. Κατά συνέπεια, ο ταμίας θα επικεντρώνεται μόνο στο scanning των αγορών του πελάτη, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερο χρόνο για να βοηθήσει τον πελάτη στο πακετάρισμα των αγορών του, αλλά και για να επικοινωνήσει μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το τελευταίο αναμένεται να ασκήσει θετική επίδραση στην ικανοποίηση του πελάτη, καθώς οι επιστημονικές έρευνες επισημαίνουν ότι πολλοί πελάτες θεωρούν απρόσωπη την κλασική διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμής στο supermarket.

Οσον αφορά στους πελάτες, η υιοθέτηση της ανωτέρω τεχνολογίας από τις αλυσίδες supermarkets αναμένεται να μειώσει κατά πολύ τον χρόνο αναμονής τους στο ταμείο (επικουρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την τεχνολογία Intelligent Queue Management) και να τους δώσει την αίσθηση ότι έχουν υψηλότερο βαθμό ελέγχου επί της διαδικασίας πληρωμής. Επιπλέον, θα τους δώσει τη δυνατότητα αποφυγής της προσωπικής επαφής με τον ταμία, σε περίπτωση που το επιθυμούν.

Μετατρέποντας τα πλεονάζοντα κέρματα σε οφέλη
Ως καταναλωτές έχουμε την τάση να συγκεντρώνουμε κέρματα (τα λεγόμενα “ψιλά”) που μας περισσεύουν από διάφορες πληρωμές. Σε χώρες με εθνικό νόμισμα, του οποίου οι υποδιαιρέσεις σε μορφή κερμάτων δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλη αξία, η ανωτέρω τάση δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα (μεταξύ αυτών των χωρών ήταν και η Ελλάδα, όταν εθνικό νόμισμα ήταν η δραχμή). Αντίθετα, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και οι χώρες της Ευρωζώνης, τα πλεονάζοντα κέρματα (idle change) μπορούν να αντιπροσωπεύουν σημαντική αξία, την οποία ένα νοικοκυριό συνήθως δεν εκμεταλλεύεται. Αυτό συμβαίνει διότι ο μέσος καταναλωτής, και ιδίως εκείνος που ζει σε χώρες στις οποίες το νόμισμα άλλαξε πρόσφατα από υψηλής σε χαμηλής ονομαστικής αξίας (from high to low denomination), δεν συνειδητοποιεί την αξία των κερμάτων που μένουν ανεκμετάλλευτα στο σπίτι του, το γραφείο του ή το αυτοκίνητό του. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ η αξία των κερμάτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα εντός των νοικοκυριών ανέρχεται σε 10 δισ. δολάρια.

Δεδομένου του πεπερασμένου του μηνιαίου εισοδήματός του, κάθε νοικοκυριό χάνει αγοραστική δύναμη με το να συγκεντρώνει κέρματα τα οποία δεν εκμεταλλεύεται. Η νέα τεχνολογία Coin-into-Gift, που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στις ΗΠΑ και λειτουργεί μέσω αυτόματων μηχανών που είναι τοποθετημένες πριν από την κύρια είσοδο του supermarket. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει τα πλεονάζοντα κέρματα στη μηχανή και μέσω ενός μενού να επιλέξει κουπόνι αντίστοιχης αξίας, το οποίο εκδίδεται αυτόματα και αντιστοιχεί σε αγορά προϊόντος ή σε έκπτωση.

Η νέα τεχνολογία θα ωφελήσει τους λιανέμπορους, καθώς εκτιμάται ότι θα ασκήσει θετική επίδραση στο ύψος πωλήσεων για προϊόντα που ο πελάτης δεν θα αγόραζε αυθόρμητα, ενώ επιπροσθέτως θα αποτελέσει έναν πρωτότυπο τρόπο υλοποίησης ενεργειών προώθησης πωλήσεων (ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα supermarkets είναι το χαμηλό ποσοστό εξαργύρωσης κουπονιών που στέλνουν στους πελάτες τους μέσω direct mail, καθώς ο μέσος πελάτης ξεχνάει τις περισσότερες φορές να το φέρει στο κατάστημα για εξαργύρωση).

Η υιοθέτηση της ανωτέρω νέας τεχνολογίας αναμένεται να έχει οφέλη και για τους καταναλωτές, καθώς θα τους ωθήσει να συμμετέχουν σε συμφέρουσες ενέργειες προώθησης πωλήσεων και θα στους δώσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των -ούτως ή άλλως- πλεοναζόντων κερμάτων τους, με τρόπο που μεγιστοποιεί την αξία τους.

Αντί επιλόγου
Είναι ξεκάθαρο ότι οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες συνεχώς αναπτύσσονται στον κλάδο του λιανεμπορίου, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου -και κυρίως τις αλυσίδες supermarkets- να ικανοποιήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους (αποκτώντας έτσι συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα), να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι προαναφερθείσες τεχνολογίες (καθώς και πολλές άλλες που έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια από τον κλάδο του λιανεμπορίου) είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ λιανεμπορικών επιχειρήσεων και φορέων που προσεγγίζουν τα προβλήματα/ευκαιρίες του συγκεκριμένου κλάδου με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο (ερευνητικά εργαστήρια, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εταιρείες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας κά). Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην Ελλάδα πρέπει, επιτέλους, να γίνει συνείδηση στις επιχειρήσεις ότι η επιστημονική προσέγγιση και έρευνα πάνω σε θέματα κάποιου κλάδου μπορεί να βελτιώσει την πρακτική σε αυτόν τον κλάδο. Δεν ισχύει, κατά συνέπεια, ο μύθος ότι «τα βιβλία και η έρευνα δεν βοηθούν την πράξη -η εμπειρία και η βαθιά πρακτική εμπλοκή σε έναν χώρο αρκούν». Οι κλάδοι που θα το συνειδητοποιήσουν έγκαιρα μόνο όφελος θα αποκομίσουν. Για παράδειγμα, σε ερώτηση που έγινε στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου marketing στον εκδότη κορυφαίου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού σχετικά με το προφίλ των αναγνωστών του περιοδικού, η απάντηση ήταν: «το 70% των αναγνωστών είναι business people…».

Πηγές
1. Coin-into-Gift Cards, Retail Technology, July-August 2005.
2. Automated Cash Handling: From Checkout to Self Payment, Retail Technology, July-August 2006.
3. Intelligent Queue Management, Retail Technology, November 2006.
4. Nigel Green, Kurt Kammerer and Tim Shideler: Turning Signals into Profits in the RFID-Enabled Supply Chain, in Doukidis G. & Vrechopoulos A. (Eds.) Consumer Driven Electronic Transformation: Apply New Technologies to Enthuse Consumers, Springer 2004.
5. Katerina C. Pramatari, Georgios J. Doukidis & Panos E. Kourouthanassis: Towards “Smarter” Supply and Demand -Chain Collaboration Practices Enabled by RFID Technology, in Doukidis G. & Vrechopoulos A. (Eds.) Consumer Driven Electronic Transformation: Apply New Technologies to Enthuse Consumers, Springer 2004.
6. Turban E., King D., Viehland D. & Lee J.: Electronic Commerce: A Managerial Perspective 2006, Pearson – Prentice Hall, 2006 (4th edition).
7. Judy Strauss, Adel El-Ansary and Raymond Frost: E-Marketing (International Edition), Pearson-Prentice Hall, 2006 (4th edition).

info
Ο Δρ. Πάρις Αργουσλίδης ([email protected]) είναι λέκτορας στο τμήμα μάρκετινγκ & επικοινωνίας του ΟΠΑ. Στα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η πολιτική προϊόντος και η βιομηχανική εξαγωγική τιμολόγηση. Οι ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στον χώρο του marketing και του λιανεμπορίου. Ο Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος ([email protected]) είναι λέκτορας στο τμήμα διοικητικής επιστήμης & τεχνολογίας του ΟΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-IMES του ερευνητικού κέντρου ELTRUN του ΟΠΑ. Εχει εκτενή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία και πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά ακαδημαϊκών συνεδρίων και βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και του ψηφιακού marketing. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέλος σε διάφορες επιστημονικές επιτροπές και οργανισμούς.

ΣΕΛΠΕ-ΟΠΑ: Το ηλεκτρονικό εμπόριο B2B στην Ελλάδα

Το σεμινάριο, στο οποίο σημειώθηκε σημαντική συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, καλύφθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, τις ηλεκτρονικές προμήθειες, την ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία και τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα θέματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον κ. Γιώργο Δουκίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Θανάση Πετμεζά, διευθύνοντα σύμβουλο της CosmoOne και τον κ. Βίλλιαμ Δράκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Information System Impact. Επίσης, ο κύριος Αποστολίδης Ιωάννης, purchasing director του Praktiker Hellas, παρουσίασε την εφαρμογή από την εταιρεία τού συστήματος ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας. Από πλευράς ΣΕΛΠΕ στο σεμινάριο παρευρέθηκε ο πρόεδρός του, κ. Θεόδωρος Βάρδας, ενώ τις εργασίες του σεμιναρίου συντόνισαν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Αντώνης Μακρής,  και ο γενικός διευθυντής, κ. Αντώνης Ζαΐρης

Πάνω από 2.000.000 ηλεκτρονικά τιμολόγια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δουκίδης, το 2007 διακινήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις πάνω από 2 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τιμολόγια. Οπως τόνισε ο κ. Δουκίδης, παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, θα πρέπει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, να υπάρχει 100% χρήση της σε κάθε επιχείρηση, ώστε να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα, και όχι απλή… συμβίωση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δουκίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην Ελλάδα, σύμφωνα με εμπειρική έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ Eltrun, λειτουργούν έξι ηλεκτρονικές αγορές, με κύριο αντικείμενο την αυτοματοποίηση στη διεκπεραίωση των συναλλαγών και την αναζήτηση ευκαιριών μέσω δημοπρασιών, δικτυακών τόπων προμηθευτών κλπ, έχοντας συμμετοχή 3.000 επιχειρήσεων (ενεργός συμμετοχή 2.000), με αξία συναλλαγών 2 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο και με αριθμό συναλλαγών που φθάνει τα 3 εκατομμύρια. Εξετάζοντας ειδικότερα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, στην περίπτωση που η χρήση της φθάνει στο 50% (το υπόλοιπο 50% αφορά σε έντυπα τιμολόγια), έχουμε, σύμφωνα με ένα συντηρητικό σενάριο, μείωση του κόστους ανά τιμολόγιο για τον λιανέμπορο που φθάνει το 39%. Αυτό το ποσοστό, στην περίπτωση της χρήσης κατά 100% της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανέρχεται στο 75% και με μη συντηρητικούς υπολογισμούς στο 78%!

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, τα οφέλη είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δουκίδης, στα ποσοτικά οφέλη συγκαταλέγονται η δυνατότητα βελτίωσης της προσφοράς εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή κατά 4,5 φορές, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής προς όφελος του αγοραστή και στα ποιοτικά η διαφάνεια των διαδικασιών, η εξοικονόμηση χρόνου και το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αύξηση κερδοφορίας μέσω μείωσης κόστους

Ο κ. Πετμεζάς, παρουσίασε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β που προσφέρει η CosmoOne, εξηγώντας τους τρόπους με τους οποίους, μέσω της μείωσης του κόστους (προμηθειών, πωλήσεων, διαδικασιών κλπ), οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στις υπάρχουσες δαπάνες του πελάτη της (κανονικοποίηση, επεξεργασία και κατηγοριοποίηση δαπανών), την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πώς θα μειωθούν οι δαπάνες και την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης του κύκλου προμηθειών με την παράλληλη συνεχή βελτιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας.
Επιπλέον, έγινε αναφορά από τον κ. Πετμεζά στα αποτελέσματα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Ο κ. Πετμεζάς αναφέρθηκε και στα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο και οι υπηρεσίες του από τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Πρωτοπόρο το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων

Ο κ. Δράκος αναφέρθηκε αναλυτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (την παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικά τιμολογίων, δελτίων αποστολής, τιμολογίων/δελτίων αποστολής και πιστωτικών), καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της (ασφάλεια στην παραλαβή του τιμολογίου, εξάλειψη λαθών, εξοικονόμηση χρόνου και κόστους ελαχιστοποίηση διαφορών σε κωδικούς, ποσότητες και τιμές κλπ). Μιλώντας για την ελληνική πραγματικότητα, τόνισε πως οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων βρίσκονται σήμερα στην πρωτοπορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δράκος, η ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων σήμερα στην Καρφούρ Μαρινόπουλος αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% των εκδιδόμενων τιμολογίων και σε 1.200.000 τιμολόγια αντίστοιχα, στην Ατλάντικ σε 60% και 600.000 τιμολόγια, στην Α-Β Βασιλόπουλος 40% και 480.000 τιμολόγια, και στην Μασούτης μόνο κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας σε 10% και 100.000 τιμολόγια.

Διοργανωτές και υποστηρικτές της εκδήλωσης συμφώνησαν πως το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση του εντύπου του τιμολογίου, ως ένα επόμενο βήμα μετά την κατοχύρωση, μέσω της σχετικής υπουργικής απόφασης του 2006, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Κλείνοντας μάλιστα την εκδήλωση ο κ. Αντώνης Μακρής δήλωσε πως με την συμβολή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, ο ΣΕΛΠΕ θα προωθήσει το σχετικό αίτημα στις συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, θεωρώντας πως η σχετική απόφαση θα συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με τη βελτίωση των διαδικασιών και την αξιοποίηση όσων προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

2007_10_25 Διακύμανση Τιμών Λιανικής IRI

Τα στοιχεία προκύπτουν από την παρακολούθηση ενός καλαθιού αγορών, στο οποίο συμμετέχουν 50 προϊόντα από 25 σημαντικές, από πλευράς πωλήσεων, κατηγορίες. Οι τιμές των προϊόντων προέρχονται από τα στοιχεία πωλήσεων αντιπροσωπευτικού δείγματος 323 καταστημάτων, που ανήκουν στο δίκτυο 35 και πλέον λιανεμπορικών αλυσίδων, και μας παραχωρεί η IRI Hellas για αποκλειστική χρήση από το greekretail weekly.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των παραπάνω στοιχείων χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI AEE, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

 

Στα 1,1 δισ. ευρώ οι πωλήσεις της Lidl

Περιοδικά έκαναν την εμφάνισή τους διάφορες προτάσεις περί τα οικονομικά μεγέθη της Lidl, οι οποίες -επισημαίνουμε- σε αρκετές περιπτώσεις «γρονθοκοπούνταν». Κατά τους μεν ο ετήσιος τζίρος της κυμαίνονταν μεταξύ 450 και 500 εκατ. ευρώ, κατά τους δε μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ, ενώ κατ’ άλλους μεταξύ 1 και 1,2 δισ. ευρώ. Οσο για τα καθαρά της κέρδη προ φόρων φέρονταν ότι κυμαίνονται μεταξύ 5% και 10%.

Ηταν πράγματι πρόκληση, καιρό τώρα, να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με αξίωση κάποιας εγκυρότητας σχετικά με τις πωλήσεις ενός αναμφισβήτητα μεγάλου -πλην όμως αδιαφανούς- του κλάδου που μελετούμε, ωστόσο αποφύγαμε να υιοθετήσουμε τις εκάστοτε περιφερόμενες φήμες -πολύ περισσότερο εφόσον οι πηγές τους είτε ήταν αμφιβόλου εγκυρότητας είτε απλώς δεν τις γνωρίζαμε.

Ομως, η συγκυρία -την οποία δεν αμελούμε να αξιοποιούμε- «έβαλε στο χέρι μας» στοιχεία που υποτίθεται ότι προσδιορίζουν με ακρίβεια 99% τις πωλήσεις της Lidl κατά την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου φέτος. Και μάλιστα όχι απλώς συνολικά, αλλά κατά μείζονα κατηγορία προϊόντων! Στην προκειμένη περίπτωση την πηγή των πληροφοριών μας την θεωρούμε σοβαρή και αξιόπιστη, αλλά και πάλι -να εξηγούμαστε- «δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά».

Λαμβάνοντας υπόψη μας, λοιπόν, την εμπειρία της αγοράς διαχρονικά, σε σχέση με τον προσδιορισμό του βάρους των μηνιαίων πωλήσεων μιας αλυσίδας (είτε ως προσδιορισμό του μέσου μήνα είτε ως ποσοστό επί των ετήσιων πωλήσεών της), προσεγγίσαμε τις ετήσιες πωλήσεις της Lidl μέσω αναγωγής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε ότι ανέρχονται περίπου στα 1,1 δισ. ευρώ.

Θεωρώντας, πάντως, πλέον ως πιθανό μέγεθος ετήσιου τζίρου της Lidl τα 1,1 δισ. ευρώ και ενσωματώνοντας αυτό το άδηλο ως τώρα δεδομένο στην εικόνα του κλάδου, δηλαδή τοποθετώντας το πλάι στα γνωστά κομμάτια του παζλ, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε τις ανατροπές που προκύπτουν στη δομή αυτής της εικόνας (βλέπε τον σχετικό πίνακα). Με ένα ξανα-ανακάτεμα της τράπουλας των μεγεθών του κλάδου το παιχνίδι άλλαξε! Η αλλαγή είναι προφανής. Οι αριθμοί μιλούνε, σχολιάζουν μόνοι τους -αν δεν κραυγάζουν κιόλας.

Οι αριθμοί… μιλούν

Στο δείγμα των 87 εταιρειών του κλάδου των σούπερ μάρκετ που συντάξαμε για τη φετινή έκδοση Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2007, η εταιρεία Πέντε κατατάσσεται στη 10η θέση του κλάδου από άποψη μεγέθους πωλήσεων (355.722 χιλ. ευρώ). Με την ένταξη της Lidl στο δείγμα, η οποία από άποψη όγκου πωλήσεων καταλαμβάνει την 3η θέση(!) μετά την Καρφούρ Μαρινόπουλος και την Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος, η σειρά τής κατάταξης, όπως προέκυψε με βάση τους ισολογισμούς των 87 εταιρειών, επαναπροσδιορίζεται μια θέση κάτω για όλους τους επόμενους της δεύτερης θέσης -φυσικά και για την Πέντε, που πλέον βγαίνει από την πρώτη δεκάδα των επικεφαλής του κλάδου. Επίσης, μετά την προσθήκη της Lidl μεταβάλλονται θεαματικά τα μερίδια πωλήσεων των επί μέρους εταιρειών στο σύνολο του κλάδου, όπως άλλωστε τα μερίδια και οι σχέσεις μεριδίων των δέκα «μεγάλων».

Οσο για την προέλευση του τζίρου της Lidl, η φιλολογία για το ισχυρό χαρτί της προώθησης ειδών bazaar όχι μόνο αποδεικνύεται μυθολογία, αλλά φαίνεται η στρατηγική έμφαση της γερμανικής αλυσίδας στην ανάπτυξη των γενικών κατηγοριών, κυρίως των τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου και των φρέσκων και κατεψυγμένων ειδών, που σήμερα της αποφέρουν περίπου το 89% των πωλήσεών της, έναντι ενός περίπου 11% των ειδών bazaar που εκχωρούν, όπως φαίνεται, χώρο από τα ράφια τους στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Δεδομένης, λοιπόν, της τοποθέτησης επισήμως και επώνυμων προϊόντων στα ράφια της εδώ κι έναν χρόνο, η Lidl ανταγωνίζεται ευθέως τις κλασικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και δη ως κυρίαρχος στον κλαδικό ανταγωνισμό.

Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ: Θετική η εικόνα του κλάδου το 2006

Αναλυτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του κλάδου κατά το 2006 ήταν η εξής:
Οι πωλήσεις: Αυξήθηκαν κατά 544,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή 6,35%. Το 2005 η αντίστοιχη μεταβολή ήταν 4,07%. Οι 10 μεγάλες εταιρείες του κλάδου σημείωσαν μεταβολή κοντά στον μέσο όρο, ήτοι 6,48%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από μεταβολή σε όγκο πωλήσεων αλλά και από τα νέα καταστήματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μπορούν να προσδιορίσουν τον βαθμό επίπτωσης του καθενός από αυτούς του παράγοντες. Οι εξαγορές, οι οποίες ενίσχυσαν το μερίδιο της κάθε εταιρείας, δεν επιδρούν στον γενικό μέσο όρο.

Τα συνολικά μικτά κέρδη (μικτό περιθώριο κέρδους):
Αυξήθηκαν κατά 148,6 εκατ. ευρώ, με μεταβολή 7,45%. Ενα τμήμα της μεταβολής οφείλεται σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και ένα άλλο σε θετική μεταβολή του ποσοστού (%) του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων, το οποίο από 21,18% το 2005, ανήλθε στο 21,54% το 2006, σημειώνοντας μεταβολή 0,37%.

Οι συνολικές δαπάνες:
Το λειτουργικό κόστος μεταβλήθηκε κατά 125,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 7,45%. Ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων παρουσίασε μικρή μεταβολή κατά 0,20%, εξουδετερώνοντας ένα μέρος της θετικής μεταβολής του μικτού κέρδους (0,37%). Η διαφορά των δύο παραμέτρων ως % επί των πωλήσεων, η οποία διαμορφώθηκε στο 0,17% (0,37%-0,20%), ήταν το δεδομένο που έδωσε την τελική θετική διαφορά στα καθαρά κέρδη.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα: Από 1,57% το 2005 ανήλθε σε 1,73% το 2006, με θετική μεταβολή 0,16%.

Τα καθαρά οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες): Παρουσίασαν θετική μεταβολή κατά 20,0 εκατ. ευρώ ή 15,94%. Σε ποσοστό των πωλήσεων η μεταβολή ήταν 0,13%. Η θετική εξέλιξη των καθαρών κερδών του κλάδου αποτελεί και τον τελικό στόχο. Παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων κατά εταιρεία, καθώς οι μεταβολές, θετικές και αρνητικές, παρουσιάζουν μεγάλο εύρος και διακυμάνσεις.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων: Από τη θετική μεταβολή 13,38% το 2005 έφθασαν στο 14,42% το 2006. Η διαφορά του 1,04% είναι αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής των κερδών, μετά την κάμψη των τελευταίων χρόνων. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παραμένει, όμως, σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν έχει ακόμα ανακτήσει τις απώλειες των προηγουμένων ετών.

Στο Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2007 παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων του δείγματος, οικονομικά μεγέθη που καθορίζουν το προφίλ των γεωγραφικών περιοχών της χώρας, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ανά περιοχή σε χάρτες. Η έκδοση συνοδεύεται από το cd-rom της εταιρείας ερευνών IRI με τίτλο: “Να είσαι εκεί που είναι οι πελάτες σου-Ερευνητική προσέγγιση Shopper Insights”. Το περιεχόμενό του αφορά σε στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο.
 
Αποκτήστε τώρα το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2007 (Νο 11) συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το τμήμα πωλήσεων της Comcenter στο 210 2828 282.

Το σχέδιο καταστατικού του ΣΑΚΕ

Ηδη η κυβέρνηση άρχισε τον πρώτο κύκλο επαφών με φορείς της αγοράς, προκειμένου να αφουγκραστεί τα αιτήματά τους, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, καθώς και να λάβει υπόψη της τις θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας πριν αρχίσει το νομοθετικό της έργο. Από τις επαφές αυτές κινδυνεύει να απουσιάσει ο κλάδος της οργανωμένης λιανικής, ο οποίος καθορίζει τις τιμές καταναλωτή σε χιλιάδες αγαθά ευρείας κατανάλωσης, απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, υλοποιεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεσούσης της προεκλογικής περιόδου αναθερμάνθηκε ο διάλογος μεταξύ των ισχυρών του κλάδου για τη συγκρότηση του ΣΑΚΕ. Το “σελφ σέρβις”, έχοντας στη διάθεσή του το τελευταίο σχέδιο καταστατικού του φορέα, στο οποίο αναφέρεται ως “Σωματείο”, παρουσιάζει στο τεύχος του 366 (μηνός Οκτωβρίου) τα βασικά άρθρα του, επισημαίνοντας ότι αρκετά από αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει την οριστική τους μορφή. Από το σχετικό δημοσίευμα σταχυολογούμε:

 • Μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν περισσότερα του ενός καταστήματα, δραστηριοποιούνται στις λιανικές ή και τις χονδρικές πωλήσεις και εμφανίζουν κύκλο εργασιών στον τελευταίο ισολογισμό τους τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ (υπάρχουν σκέψεις το κατώτατο όριο για τον κύκλο εργασιών να οριστεί στα 20 εκατ. ευρώ).
 • Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Σωματείου εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής 1.000 ευρώ και ετήσια συνδρομή ανάλογη του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, σε ποσοστό 0,003% αυτού, που καταβάλλεται στο α’ τρίμηνο του κάθε διαχειριστικού έτους. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος εγγραφής ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγραφής.
 • Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου μιας εταιρείας για λόγους παράβασης του καταστατικού ή για θέμα δεοντολογίας, ύστερα από εισήγηση τριών μελών του φορέα.
 • Το Σωματείο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη του Σωματείου, με μυστική ψηφοφορία.
 • Ο πρόεδρος εκλέγεται με την ίδια διαδικασία απευθείας από τη γενική συνέλευση. 
 • Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.
 • Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
 • Οποιος εκλεγεί μέλος της διοίκησης του Σωματείου εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας αυτής, εφόσον η επιχείρηση που εκπροσωπεί διαγραφεί από μέλος του Σωματείου.
 • Το δικαίωμα ψήφου των μελών στη γενική συνέλευση είναι ανάλογο του κύκλου εργασιών τους κατά το αμέσως προηγούμενο έτος και έχει ως εξής: Από 15 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ 1 ψήφος, από 101 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ 2 ψήφοι, από 301 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ 4 ψήφοι, από 501 εκατ. ευρώ έως 700 εκατ. ευρώ 7 ψήφοι, από 701 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ 9 ψήφοι, από 1 δισ. ευρώ έως 1,5 δισ. ευρώ 12 ψήφοι και από 1,5 δισ. ευρώ και πάνω 15 ψήφοι.
 • Οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού διευθυντή πρέπει να είναι άτομα με ακέραια προσωπικότητα, να διαθέτουν αξιόλογη προϋπηρεσία στον τομέα του λιανεμπορίου και στον χώρο της διοίκησης, να μην έχουν κανέναν επαγγελματικό δεσμό με τα μέλη και να συστήνονται προς επιλογή από τουλάχιστον 2 μέλη του ΔΣ.

Κόντρες Επιμελητηρίων για τα μητρώα μελών στη Θεσσαλονίκη

Τα «πυρά» του Βιοτεχνικού (ΒΕΘ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) δέχεται το Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΘ) της συμπρωτεύουσας, εξαιτίας των κριτηρίων ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων. Μία απόφαση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, τον Δεκέμβριο του 2006, βάσει της οποίας διαφοροποιούνται τα κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων και η κατάταξη αυτών ανά επιμελητήριο, αποτελεί την αιτία του «πολέμου» μεταξύ των επιμελητηρίων της πόλης.

Το ΕΒΕΘ, αξιοποιώντας την προαναφερόμενη απόφαση, απέστειλε περίπου 1.500 επιστολές προς τις επιχειρήσεις-μέλη των ΒΕΘ και ΕΕΘ, οι οποίες θα πρέπει, κατά την άποψή του, να εγγραφούν από 1/1/2008 στο μητρώο των μελών του. Βέβαια τα βαθύτερα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε οικονομικά δεδομένα, που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία του ΒΕΘ, όσο και του ΕΕΘ.

Το ΒΕΘ δεν συμφωνεί με την πρωτοβουλία-θέση του ΕΒΕΘ, καθώς, αν υιοθετηθεί, θα απολέσει μέλη του Ανώνυμες Εταιρείες, των οποίων η συνδρομή είναι 350 ευρώ ετησίως, και θα ενισχυθεί με μέλη (σσ ΟΕ, ατομικές κλπ) που έχουν ετήσια συνδρομή 50 ευρώ. Ακόμη δυσμενέστερες οι συνέπειες για το ΕΕΘ (η ετήσια συνδρομή των μη ΑΕ είναι μόλις 25 ευρώ).

Με δεδομένο ότι το κάθε ένα από τα δύο επιμελητήρια διατηρεί από περίπου 1.400-1.500 μέλη (ΑΕ κι ΕΠΕ) που διεκδικούνται από το ΕΒΕΘ, είναι προφανές ότι το οικονομικό πλήγμα που θα δεχθούν θα είναι σημαντικό.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

«Πρόκειται για ένα θέμα που έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στις επιχειρήσεις», ανέφερε πρόσφατα ο κ. Σωτήρης Μαγόπουλος, πρόεδρος του ΒΕΘ, σε κοινή συνέντευξη με το ΕΕΘ, προειδοποιώντας πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη «αν δεν μας πει το ΕΒΕΘ από πού άντλησε τα στοιχεία του μητρώου μας, προκειμένου να αποστείλει τις επιστολές». Μάλιστα άφησε σαφείς αιχμές εναντίον του ομολόγου του στο ΕΒΕΘ, κ. Δημήτρη Μπακατσέλου, ότι αποφεύγει να βγει ακόμη και στο τηλέφωνο. Για το επιχείρημά του δε ότι «εφαρμόζω τη νομοθεσία», ο κ. Μαγόπουλος είπε πως «αν είναι τόσο νομοταγής ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, θα έπρεπε σήμερα να είναι τρίτος αντί πρώτος αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. Οχι όπως μας συμφέρει».

Εξίσου αιχμηρός ήταν και ο κ. Μ. Ζορπίδης, πρόεδρος του ΕΕΘ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε λόγο για εκβιασμό. «Τον Ιούλιο του 2006 μια τουριστική ΑΕ ζήτησε να διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΒΕΘ, και δεν της επετράπη», είπε ο κ. Ζορπίδης, σχολιάζοντας δηκτικά ότι «ούτως ή άλλως το ΕΒΕΘ έγραφε ως μέλη του ό,τι περνούσε από την Τσιμισκή και πριν από την υπουργική απόφαση…».

H Μετρό Cash & Carry σε διάλογο με τους πελάτες της στον Βόλο

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις από τα στελέχη της εταιρείας πάνω σε θέματα όπως: σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τεχνολογία τροφίμων και ποιοτικός έλεγχος, ποιότητα πέραν της τιμής, ενώ αναλύθηκε η πορεία της αγοράς και οι νέες τάσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης,  αφού έκανε έναν απολογισμό της πορείας της εταιρίας και αναφέρθηκε στα μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι για την εταιρεία να ακούει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των επαγγελματιών, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της συνεργασίας.

Η προσέλευση των επαγγελματιών ήταν πολύ ικανοποιητική, και το επίπεδο της συζήτησης που ακολούθησε ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος πάνω σε θέματα της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η Μετρό ΑΕΒΕ είναι σήμερα η εταιρεία με το μεγαλύτερο δίκτυο cash & carry στην Ελλάδα, το οποίο απαρτίζεται από 30 καταστήματα. Από τη διοίκηση της εταιρείας ανακοινώθηκε η πρόθεση διοργάνωσης αντίστοιχων ημερίδων πελατών για όλα τα καταστήματα του δικτύου.

e-shop από τα ΟΚ!

Στις αρχές του Οκτωβρίου η εταιρεία ΟΚ! Anytime Markets, της οποίας το δίκτυο σήμερα αριθμεί 47 convenience store, εγκαινίασε το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ειδικότερα, στο ανανεωμένο της site (www.okmarkets.gr), παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία παραγγελιών, το on line shop, το οποίο εμπλουτισμένο με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και προσφορών προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα παράδοσης των παραγγελιών τους σε λίγες ώρες από την στιγμή της αποστολής των e-mails τους. Οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακής από τις 11 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Με μήνυμα “Ο,τι θέλεις, όταν το θέλεις … μ’ ένα κλικ στον χώρο σου!” το ΟΚ! e-shop φιλοδοξεί να γίνει το καθημερινό ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών σε προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Μέχρι το τέλος του έτους η εταιρεία προγραμματίζει τη λειτουργία ακόμα 6 καταστημάτων στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη.

Στις 6 Νοεμβρίου ο Ken Blanchard στην Αθήνα

Ο Dr. Blanchard θα αναφερθεί στα ευρήματα της τελευταίας του εργασίας με τίτλο Leading at a Higher Level και θα κουβεντιάσει με τους συμμετέχοντες για το πώς μπορεί να οδηγηθεί μία επιχείρηση στην κορυφή, δημιουργώντας μια νοοτροπία ανθρωποκεντρική με οδηγό τις υψηλές επιδόσεις και με επίκεντρο πάντα τον πελάτη.

Σύμφωνα με τον Blanchard, όταν ο ορισμός της ηγεσίας εστιάζεται μόνο στους προς εκπλήρωση στόχους, δίνεται η εντύπωση ότι η ηγεσία αφορά μόνο στα αποτελέσματα. Αν και οι ηγέτες μπορούν βραχυπρόθεσμα να επιτύχουν στο έργο τους δίνοντας έμφαση στην επίτευξη των στόχων, αυτό που συνήθως τους διαφεύγει είναι η κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Αυτοί οι ηγέτες κατά τεκμήριο δεν λαμβάνουν υπόψη τους το ηθικό και την αυτοπραγμάτωση των εργαζομένων, βλέπουν μόνο τα αποτελέσματα.

Κάτω από την καθοδήγηση αυτού του είδους ηγεσίας φαντάζει αυτονόητο ότι ο μόνος λόγος ύπαρξης μιας επιχείρησης είναι να “βγάζει χρήματα”. Υπάρχει κάποιας μορφής διάζευξη ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αποτελέσματα. Είναι λάθος που οι ηγέτες θεωρούν πως δεν είναι δυνατόν να εστιάσουν και στα δύο ταυτόχρονα.

Για να ηγηθούμε σε ανώτερο επίπεδο πρέπει να αναπτύξουμε μία συζευκτική νοοτροπία. Ως αποτέλεσμα, η εστίαση στην ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο προσδίδει αξία στην απορρέουσα από την εργασία ικανοποίηση και αποτελεί από μόνη της πηγή μακροχρόνιων αποτελεσμάτων. Ετσι, σύμφωνα με τον Dr. Blanchard, η ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο ορίζεται ως η διαδικασία επίτευξης αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό, φροντίδα και αντικειμενικότητα.

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού μέρους της Ημερίδας θα ακολουθήσει cocktail reception με αφορμή τη συμπλήρωση, στις 18/10/2007, τεσσάρων ετών δημιουργικής παρουσίας της Πρόθεση ΑΕ στην ελληνική αγορά, αλλά, παράλληλα, και προς τιμήν του Dr. Ken Blanchard.

Ο Dr. Blanchard χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα πιο διορατικά, δυναμικά και παθιασμένα άτομα στον χώρο των επιχειρήσεων. Από το θρυλικό του best seller “The One Minute Manager”, που συνέγραψε μαζί με τον Spencer Johnson, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει ψηλά στις λίστες των best seller, μέχρι και το τελευταίο του βιβλίο “Leading at a Higher Level: Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations”, η επίδρασή του ως συγγραφέα είναι τεράστια.

Ο Ken Blanchard είναι ο chief spiritual officer των The Ken Blanchard Companies και επισκέπτης καθηγητής στο alma mater του Cornell University, όπου κατέχει και το αξίωμα του επίτιμου επιτρόπου του Board of Trustees. Είναι συνιδρυτής του The Center for FaithWalk Leadership, αφιερωμένο στο να βοηθάει τους ηγέτες να βρουν τον δρόμο τους στην αγορά εργασίας.

Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε τον δικτυακό χώρο της Πρόθεση ΑΕ www.prothesis.gr, ή επικοινωνήστε στα γραφεία της με τον κύριο Βασίλειο Ραψομανίκη (τηλ.: 210 66 01 290, e-mail: [email protected]).