ΟΑΕΔ : ΜΕΧΡΙ 22 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Λίγο πριν το τέλος του 2005 αναγγέλθηκε από τον ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων, με στόχο την υποστήριξη νέων ατόμων. Το σημαντικό στοιχείο του νέου προγράμματος είναι πως δεν θέτει χρονικό περιορισμό στην κατάθεση αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση αμιγώς ιδιωτικών επιχειρήσεων, για την απασχόληση άνεργων, απόφοιτων δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας μέχρι 30 ετών (κατ' εξαίρεση το όριο για τις άνεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων είναι τα 35 χρόνια) και χρηματοδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Οι άνεργοι που θα επωφεληθούν θα προέρχονται από τα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Οι 7.800 θέσεις του προγράμματος έχουν κατανεμηθεί σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης.

Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός των θέσεων. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από άνεργους νέους (νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας), καθώς και στη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που ανήκουν. Στην αίτηση θα περιγράφεται επαρκώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, προκειμένου ο ΟΑΕΔ να προτείνει τον κατάλληλο άνεργο.

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών οι Υπηρεσίες του οργανισμού θα προβαίνουν σε έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα (προέγκριση υπαγωγής).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλεται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία.

Η προέγκριση των επιχειρήσεων θα δίνεται με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθορίζεται από το πρωτόκολλο του τελευταίου δικαιολογητικού. Γι' αυτό ό,τι ζητείται επιπλέον από τον εργοδότη θα υποβάλεται εγγράφως κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Πόσα και για πόσο

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι μήνες αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των επιδοτούμενων ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον (αυξημένη επιδότηση).

Οι δεκαεννέα επόμενοι μήνες αφορούν την επιχορηγούμενη απασχόληση του επιδοτούμενου άνεργου στην επιχείρηση (κανονική επιδότηση) και οι τρεις τελευταίοι μήνες αφορούν την υποχρέωση διατήρησης της θέσης εργασίας (χωρίς επιδότηση).

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται σε είκοσι δύο ευρώ ημερησίως τους δύο πρώτους μήνες του προγράμματος, τους υπόλοιπους δεκαεννέα μήνες σε δεκατέσσερα ευρώ ημερησίως για τους κοινούς άνεργους και στα δεκαοκτώ ευρώ ημερησίως για τους μακροχρόνια άνεργους.

Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους είκοσι έναν μήνες και μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη. Για όλο το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του προγράμματος ο επιδοτούμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις. Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνετε

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο συνολικό (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) προσωπικό, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος (είκοσι τέσσερις μήνες).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας σε επιχορηγούμενη θέση (που θα διαπιστώνεται από την υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Είναι δυνατή η μετατροπή της μερικής απασχόλησης επιχορηγούμενου μισθωτού σε πλήρη, αλλά όχι το αντίστροφο.

Πώς θα καταβάλλεται η επιχορήγηση

Σύμφωνα με την απόφαση, αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο θα συμπεριλαμβάνει τους δύο μήνες της αυξημένης επιδότησης και ένα μήνα με κανονική επιδότηση.

Ειδικά για τον τελευταίο τρίμηνο επιχορήγησης, τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών μετά το πέρας και του τριμήνου δέσμευσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή η επιμήκυνση κατά ένα μήνα τής προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Για να καταβληθεί το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να κατατεθεί η αξίωση του εργοδότη εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το πρώτο τρίμηνο θα συμπεριλαμβάνει τους δύο μήνες της αυξημένης επιδότησης και τον ένα μήνα με κανονική επιδότηση. Ειδικά για το τελευταίο τρίμηνο επιχορήγησης, τα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης θα υποβάλονται εντός δύο μηνών μετά το πέρας και του τριμήνου δέσμευσης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά

Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:

α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και, στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών:

-Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο).

ΖΑΧΑΡΩΔΗ : Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ

Η έντονη κινητικότητα που προκύπτει από τα συνεχή λανσαρίσματα νέων προϊόντων στις κατηγορίες της σοκολάτας, της καραμέλας και της τσίχλας, από τις βασικότερες της μεγάλης ομάδας των ζαχαρωδών, προβλέπεται πως συμβάλει στο να διατηρηθεί αμείωτο το καταναλωτικό ενδιαφέρον και το 2006.

Κερδίζει φίλους η σοκολάτα σε πλάκα

Μικρή ανοδική τάση παρουσίασε τους τελευταίους μήνες του 2005 η κατηγορία της σοκολάτας, καθώς οι πωλήσεις της ενισχύθηκαν περίπου κατά 2%. Η συνολική άνοδος της κατηγορίας αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων μίας από τις κύριες υποκατηγορίες της, της σοκολάτας σε πλάκα, η οποία ενισχύεται με ρυθμούς της τάξης του 8%.

H εγχώρια αγορά καταναλώνει ετησίως περίπου 21.000 τόνους σοκολάτας. Οι κύριες υποκατηγορίες της είναι τρεις: οι σοκολάτες τύπου πλάκας ή ταμπλέτες, οι γεμιστές σοκολάτες (τύπου bars, γκοφρέτες κλπ) και τα σοκολατάκια. Οι πρώτες κατέχουν μερίδιο άνω του 50% του συνολικού όγκου των πωλήσεων της κατηγορίας, οι γκοφρέτες περίπου 35% και τα σοκολατάκια περίπου 15%.

Ισχυρή πιστότητα στη μάρκα

Συνολικά στην κατηγορία της σοκολάτας τους τελευταίους μήνες γίνονται συνεχή λανσαρίσματα νέων προϊόντων, τα οποία αποβλέπουν στην κάλυψη των νέων καταναλωτικών αναγκών που σχετίζονται είτε με τη γεύση είτε με τον τρόπο κατανάλωσης του προϊόντος. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η πιστότητα στη μάρκα στην κατηγορία της σοκολάτας είναι ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που σχετίζεται με την ιδιαίτερη γεύση της εκάστοτε ισχυρής μάρκας σοκολάτας, που, προσφέροντας απόλαυση, δημιουργεί σχέσεις σταθερότητας με το καταναλωτικό κοινό. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι η εκδήλωση της πιστότητας στη μάρκα και στη γεύση είναι ακριβώς αυτή που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για switching (εναλλαγή στην αγορά προϊόντων). Επίσης, η μάρκα του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή του για έναν πρόσθετο λόγο: συνδέεται με την εγγύηση ποιότητας που παρέχει. Από αυτή την άποψη η επιλογή υποκατηγορίας προϊόντος, είναι απλώς θέμα ιδιαίτερης ανάγκης ή διάθεσης του καταναλωτή τη δεδομένη στιγμή που αποφασίζει να αγοράσει σοκολάτα (πχ αν θελήσει να νιώσει καλύτερα καταναλώνοντας "κάτι γλυκό", θα προτιμήσει μια πλάκα σοκολάτα, αν πεινάει, ίσως επιλέξει μια γκοφρέτα, ή, αν θέλει να κεράσει τους επισκέπτες του, θα αγοράσει σοκολατάκια).

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη, σύμφωνα με την οποία ναι μεν η πιστότητα είναι υψηλή, αλλά ο καταναλωτής όταν προτίθεται να αγοράσει σοκολάτα, όπως δείχνει η καταναλωτική έρευνα, έχει στο μυαλό του μια ποικιλία δύο ή τριών διαφορετικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων κάνει την τελική επιλογή του.

Oι καταναλωτές επιζητούν συνεχώς νέες προτάσεις και καινοτομικά προϊόντα, με νέους συνδυασμούς γεύσεων. Γι' αυτό οι περισσότερες εταιρείες του τομέα φροντίζουν μέσω του λανσαρίσματος νέων προϊόντων να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την τόνωση της ζήτησης. Η ένταση της κινητικότητας σε αυτό το επίπεδο αναμένεται να συνεχιστεί το 2006. Ως σημαντική τάση στην κατηγορία τα τελευταία χρόνια καταγράφεται η άνοδος της ζήτησης των πολυσυσκευασιών σοκολάτας (μικρές πλάκες σοκολάτας σε σακουλίτσα). Οι συσκευασίες αυτές, σύμφωνα με σχετική έρευνα, ικανοποιούν την ανάγκη του καταναλωτή για κατανάλωση γλυκού σε μικρές ποσότητες.

Η αγορά της κατηγορίας σχεδόν μονοπωλείται από δύο μεγάλες εταιρείες: την Παυλίδης και την ΙΟΝ, που κατέχουν μερίδια στις συνολικές πωλήσεις της ύψους περίπου 75%. Με καλές επιδόσεις, ωστόσο, δραστηριοποιούνται επίσης και οι εταιρείες Ferrero (ΕΛΓΕΚΑ), Nestle, Masterfoods και Γιώτης.

Μεταξύ σούπερ μάρκετ και περιπτέρων

Τα καταστήματα σούπερ μάρκετ και το χονδρεμπόριο που τροφοδοτεί τα μικρά σημεία πώλησης (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κλπ) αποτελούν τα δύο κύρια κανάλια διανομής της σοκολάτας. Σε ό,τι αφορά τη διανομή στο σούπερ μάρκετ, η κατανομή των πωλήσεων διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την υποκατηγορία του προϊόντος: Στις σοκολάτες σε πλάκα το μερίδιο των σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι είναι ύψους περίπου 40%, στις γεμιστές σοκολάτες ανέρχεται περίπου στο 60%, ενώ στα σοκολατάκια είναι το υψηλότερο και διαμορφώνεται περίπου στο 80% επί του συνόλου της αγοράς. Εξάλλου, κατά κανόνα τα μικρά σημεία πώλησης, με εξαίρεση τα ζαχαροπλαστεία, δεν διαθέτουν σοκολατάκια. Η ζήτηση στρέφεται υπέρ των καταστημάτων σούπερ μάρκετ κυρίως λόγω των πολυσυσκευασιών που διατίθενται σε πιο οικονομική τιμή. Ωστόσο, η σοκολάτα παραμένει στην ουσία ένα προϊόν αυθόρμητης αγοράς, κατά συνέπεια η δύναμη των σημείων πώλησης που ανήκουν στο κατ' εξοχήν κανάλι της αυθόρμητης αγοράς, όπως τα περίπτερα, θα παραμείνει σημαντική.

51% το μερίδιο των περιπτέρων στις τσίκλες

Η αγορά της τσίκλας παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα, με νέα λανσαρίσματα προϊόντων. Το σύνολο της κατηγορίας της τσίκλας αποτελείται από τις εξής κύριες υποκατηγορίες (τα μερίδια σε αξία):

Οδοντότσικλες: Πρόκειται κατά κύριο λόγο για προϊόντα χωρίς ζάχαρη ή με επιπλέον χαρακτηριστικά που φροντίζουν τα δόντια. Η υποκατηγορία τους κατέχει μερίδιο περίπου 29% στις συνολικές πωλήσεις και ενισχύεται με ρυθμούς 10% ετησίως.

Τσίκλες απόλαυσης, με γεύσεις κυρίως φρούτων: Κατέχει μερίδιο της τάξης του 18% και ενισχύεται με ρυθμούς της τάξης του 40%.

Τσίκλες για φρεσκάδα αναπνοής: Ενισχύονται με ρυθμό 10% ετησίως και το μερίδιό τους ανέρχεται σε 40% επί του συνόλου της αγοράς.

Παιδικές τσίκλες (τσικλόφουσκες): Το μερίδιό τους ανέρχεται σε 14% και ενισχύεται με ρυθμούς της τάξης του 10%.

Παρά το γεγονός ότι η αγορά της κατηγορίας της τσίκλας είναι κατά κανόνα αυθόρμητη, το μερίδιο των σούπερ μάρκετ, που ήδη καταλαμβάνει περίπου το 39% της διανομής του προϊόντος, είναι αυτό που αναπτύσσετται. Αυτό αποδίδεται στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την τοποθέτηση του προϊόντος στα ταμεία -σημεία κατ' εξοχήν των αυθόρμητων αγορών- και την πώλησή του σε χαμηλότερη τιμή απ' ό,τι στο υπόλοιπο λιανεμπόριο. Τα καταστήματα ψιλικών κατέχουν μερίδιο ύψους περίπου 10% στην αγορά της τσίκλας και τα περίπτερα 51%.

Οι τρεις βασικοί “πρωταγωνιστές” της επικεντρώνονται στο συνεχές λανσάρισμα νέων προϊόντων -προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες γευστικές προτιμήσεις των Ελλήνων- και πρωτοποριακών συσκευασιών. Έντονα ανταγωνιστικό από αυτή την άποψη αναμένεται και το 2006.

Πίνακας 1: Πωλήσεις τσίκλας στο σύνολο των καταστημάτων


Σε αξία (χιλ. ευρώ)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

106.524

70.484

80.535

14,3%

Xωρίς ζάχαρη

32.417

21.296

23.597

10,8%

Φρεσκάδας

43.421

28.875

31.529

9,2%

Απόλαυσης

15.187

10.005

14.282

42,7%

Παιδικές

15.497

10.306

11.125

7,9%

Σε όγκο (χιλ. κιλά)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

2.725

1.813

1.995

10%

Χωρίς ζάχαρη

768

506

548

8,2%

Φρεσκάδας

1.034

692

726

4,9%

Απόλαυσης

348

231

313

35,2%

Παιδικές

573

381

407

6,6%

Πηγή: Information Resources Hellas

Πίνακας 2: Κατανομή πωλήσεων τσίχλας ανά τύπο καταστήματος
Σε αξία (χιλ. ευρώ)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

106.524

70.484

80.535

14,3%

Σούπερ μάρκετ

27.245

17.797

20.316

14,2%

Κανάλια αυθόρμητης αγοράς *

39.717

26.493

32.399

22,3%

Περίπτερα

39.561

26.193

27.820

6,2%

Σε όγκο (χιλ. κιλά)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αυγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

2.725

1.813

1.995

10%

Σούπερ μάρκετ

747

489

537

9,7%

Κανάλια αυθόρμητης αγοράς *

1.024

687

811

18,2%

Περίπτερα

953

636

646

1,5%

Πηγή: Information Resources Hellas

Σημείωση: Τα κανάλια αυθόρμητης αγοράς περιλαμβάνουν τα γαλακτοπωλεία, αρτοποιεία, καταστήματα ψιλικών και μικρά καταστήματα self service.

Προτίμηση σε καραμέλες για τον λαιμό

Αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις της αγοράς της καραμέλας και απ' ό,τι δείχνουν τα στοιχεία οι καταναλωτές προτιμούν το τερπνόν μετά του ωφελίμου, καθώς το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στις καραμέλες για τον λαιμό (40%-50%).

Οι άλλες υποκατηγορίες στην αγορά της καραμέλας είναι οι καραμέλες για δροσερή αναπνοή, με μερίδιο περίπου 13%-15%, οι βουτύρου, με περίπου 10%, και οι καραμέλες απόλαυσης (κυρίως με γεύσεις φρούτων), στις οποίες αντιστοιχεί το υπόλοιπο ποσοστό. Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσα προϊόντα (πχ προσφέρουν δροσερή αναπνοή και έχουν γεύση φρούτων), που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Από άποψη συσκευασίας, οι καραμέλες τσέπης (pocket) έχουν τριπλάσιο μερίδιο από τις καραμέλες που διατίθενται σε σακουλίτσες. Στην Ελλάδα μικρό μόνο μέρος της αγοράς αφορά σε χύμα προϊόντα που πωλούνται με το κιλό (κυρίως jellies κλπ), καθώς οι γεύσεις δεν προσελκύουν τους καταναλωτές. Πάντως, στην κατηγορία, σε αντίθεση με εκείνη της τσίκλας, διαθέτουν παρουσία πολλοί μικροί παίκτες.

Το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων ανήκει στα κανάλια αυθόρμητης αγοράς (περίπτερα, ψιλικά κλπ), ενώ και τα σούπερ μάρκετ έχουν σημαντική παρουσία -το μερίδιό τους εκτιμάται μεταξύ 35% και 40% επί του συνόλου της αγοράς, ενώ οι πωλήσεις τους κινούνται ανοδικά.

Πίνακας 3: Πωλήσεις καραμέλας στο σύνολο των καταστημάτωνΣε αξία (χιλ. ευρώ)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

41.382

33.354

36.372

9%

Για τον λαιμό

19.544

15.721

17.242

9,7%

Φρεσκάδας

6.174

5.049

5.572

10,4%

Χωρίς ζάχαρη

1.774

1.397

1.335

-4,4%

Jellies

547

437

589

34,6%

Aπόλαυσης

13.342

10.748

11.633

8,2%

Σε όγκο (χιλ. κιλά)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

1.931

1.560

1.653

6%

Για τον λαιμό

897

725

768

5,8%

Φρεσκάδας

236

193

206

6,8%

Χωρίς ζάχαρη

58

45

43

-5,6%

Jellies

36

28

42

48,9%

Aπόλαυσης

702

566

593

4,7%

Σε όγκο (χιλ. τμχ)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

59.842

48.498

50.528

4,2%

Καραμέλες λαιμού

28.880

23.345

24.759

6,1%

Φρεσκάδας

8.723

7.206

7.011

-2,7%

Χωρίς ζάχαρη

1.641

1.293

1.226

-5,2%

Jellies

998

798

1.116

39,9%

Aπόλαυσης

19.598

15.855

16.413

3,5%

Πηγή: Information Resources Hellas

Πίνακας 4: Κατανομή πωλήσεων καραμέλας ανά κανάλι διανομής
Σε αξία (χιλ. ευρώ)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

41.382

33.354

36.372

9%

Σούπερ μάρκετ

10.470

8.569

8.036

-6,2%

Κανάλια αυθόρμητης αγοράς *

16.046

12.839

15.868

23,6%

Περίπτερα

14.866

11.945

12.468

4,4%

Σε όγκο (χιλ. κιλά)

2004

Ιαν.-Αύγ. 2004

Ιαν.-Αύγ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

1.931

1.560

1.653

6%

Σούπερ μάρκετ

482

393

365

-7,1%

Κανάλια αυθόρμητης αγοράς *

764

614

731

19%

Περίπτερα

684

551

557

0,9%

Πηγή: Information Resources Hellas

Σημείωση: Τα κανάλια αυθόρμητης αγοράς περιλαμβάνουν τα γαλακτοπωλεία, αρτοποιεία, καταστήματα ψιλικών και μικρά καταστήματα self service.

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ : ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΑΝΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ

Σημαντικές ανακατατάξεις έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια στην αγορά των ξυριστικών μίας χρήσης. Τα νέα προϊόντα των εταιρειών εκτοπίζουν από την αγορά τα ξυραφάκια με τη μία λεπίδα. Τα μικρά σημεία πώλησης καταγράφουν σημαντικές απώλειες σε αυτό τον ανταγωνισμό, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι καταναλωτές δείχνουν πολύ μεγάλη προτίμηση στα καινοτόμα προϊόντα των εταιρειών.

Οι 3 λεπίδες, ο απόλυτος κυρίαρχος

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα νέου τύπου ξυριστικά συστήματα, με τους αποσπώμενους μηχανισμούς των δύο ή τριών λεπίδων, έχουν κερδίσει την προτίμηση ενός πολύ μεγάλου μέρους των καταναλωτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια θεαματική μείωση στις πωλήσεις ξυριστικών μιας χρήσης με μία λεπίδα, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία.

Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ερευνών AC Nielsen, η αγορά των ξυριστικών μίας χρήσης στα μικρά σημεία καταστημάτων τροφίμων (<100 τμ²), καθώς και στα σημεία των ψιλικών και περιπτέρων, κινείται πτωτικά τόσο σε όγκο πωλήσεων όσο και σε αξία. Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (κυλιόμενο δωδεκάμηνο Ιουλίου/Αυγούστου 2005), η πτώση ανέρχεται σε όγκο πωλήσεων σε 17% και σε αξία σε 16%.

Το 2005 δύσκολη χρονιά

Όπως μας επεσήμανε και η κα Χρυσούλα Γλύτση, marketing manager της Μάρβο ΑΒΕΕ, “ η συνολική ετήσια κατανάλωση σε αξία στα ξυριστικά συστήματα σε κυλιόμενο έτος που τελειώνει Ιούλιο-Αύγουστο του 2005 είναι ανοδική ενώ στα ξυραφάκια μίας χρήσης είναι πτωτική και σε όγκο και σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο”.

Από τα στοιχεία, αλλά και από τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν καλά την εν λόγω αγορά, προκύπτει πως η παλιά γενιά αυτών των προϊόντων έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι. Τα προϊόντα αυτά δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία των λεγόμενων “αυθόρμητων αγορών”. Όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα πιο παλιά στελέχη σε αυτό τον κλάδο “δισεκατομμύρια άνδρες στον πλανήτη ξυπνούν κάθε πρωί και γνωρίζουν ότι πρέπει να ξυριστούν. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Το ξύρισμα είναι μια καθημερινή ανάγκη για τη συντριπτική πλειονότητα των ανδρών στις σύγχρονες κοινωνίες. Αφορά βέβαια και τη διάθεσή μας, αλλά πάνω από όλα την εμφάνισή μας”. Έτσι οι καταναλωτές δείχνουν πάντα ενδιαφέρον για τα καινούργια προϊόντα και προγραμματίζουν τις αγορές τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν αφήνει περιθώρια για να αναζητά κάποιος αυτό το προϊόν στις έξι τα ξημερώματα. Όπως μας επιβεβαίωσε με έμφαση και η κα Χριστίνα Ταγκλή, product manager της BIC-Βιολέξ ΑΕ, “η πτωτική αυτή πορεία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη μετακίνηση καταναλωτών στα ξυριστικά μίας χρήσης 3 λεπίδων, τα οποία τα τελευταία 3 χρόνια παρουσιάζουν θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των 3 λεπίδων συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας χρήσεώς τους”.

Πολιτική τιμών και προωθητικές ενέργειες

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών, οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των τιμών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Έτσι, οι αυξήσεις που γίνονται συνήθως κυμαίνονται στα όρια του πληθωρισμού ή λίγο πιο πάνω. Εκεί που δίνουν οι εταιρείες πολύ μεγάλη σημασία είναι στη σωστή προβολή των προϊόντων τους, όταν αυτά τοποθετηθούν στο ράφι ή στις προθήκες των περιπτέρων. Καλή τοποθέτηση σημαίνει ορατότητα του προϊόντος στο ράφι και σωστή οργάνωση του ραφιού ώστε η κατηγορία των ξυριστικών μίας χρήσης να είναι ευδιάκριτη και κατανοητή για να διευκολύνει τους καταναλωτές στις αγορές του. Όλα αυτά ισχύουν μόνο για τα ξυραφάκια μιας χρήσης και όχι για τα ξυριστικά συστήματα με τον αποσπώμενο μηχανισμό. Γιατί; Επειδή τόσο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όσο και τα μικρά σημεία πώλησης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κλοπών. Έτσι, για να περιορίσουν την έκταση του φαινομένου αποφάσισαν να διαμορφώσουν ειδικούς χώρους για την τοποθέτηση ειδικά των ξυριστικών συστημάτων. Τα τελευταία τοποθετούνται, συνήθως, είτε σε ειδικές προθήκες δίπλα στα ταμεία είτε σε χώρους που ελέγχονται εύκολα από το προσωπικό των καταστημάτων.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕΣΜΕ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ – BAKE OFF

Το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές θα διογκώσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων προς όφελος της ανταγωνιστικής υπερίσχυσης των πολυεθνικών, πιστεύουν σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα "δημοψηφισματικού" χαρακτήρα που διενήργησε ο ΣΕΣΜΕ. Με άλλη παρέμβασή του ο Σύνδεσμος, στο πλαίσιο του διαλόγου επί του νομοσχεδίου περί "αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου", ζητά να αποτραπεί ο προστατευτισμός υπέρ του κλάδου των αρτοποιών εις βάρος του Bake Off και του υγιούς ανταγωνισμού.

Το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές δεν θα φέρει καμία αύξηση στις πωλήσεις των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ αλλά μόνο την ανακατανομή τους μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι καταναλωτικές ανάγκες είναι είτε σταθερές είτε πτωτικές, γεγονός οφειλόμενο στη γενικότερη εισοδηματική πολιτική. Αντίθετα, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα διογκώσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των μεγάλων πολυεθνικών λιανεμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες, έχοντας τη δυνατότητα να επωμισθούν την αύξηση του κόστους, υποστηρίζουν παρόμοιες θέσεις.

Αυτά είναι συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας, "δημοψηφισματικού" χαρακτήρα που διενήργησε ο ΣΕΣΜΕ μεταξύ των μελών του (86 επιχειρήσεις) και ομοειδών επιχειρήσεων μη ανηκόντων στο δυναμικό του -οι οποίες "παρότι δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 5% του αριθμού των αλυσίδων αποτελούν βασικούς παράγοντες του λιανεμπορίου", επισημαίνεται σε σχετικό υπόμνημα του Συνδέσμου προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης-, προκειμένου να δηλωθούν οι απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας των σούπερ μάρκετ για τη "χριστουγεννιάτικη πρόταση" του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δ. Σιούφα, να ανοίγουν τα καταστήματα επτά Κυριακές τον χρόνο. Η έρευνα, που αναδεικνύει και τις κρίσεις των επιχειρηματιών σχετικά με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του τροποποιημένου ωραρίου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναγγελίας από τον υπουργό έναρξης διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς επί της πρότασής του.

Άνθρακες ο θησαυρός

Σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις από την εφαρμογή του ωραρίου μετά την τροποποίησή του, η έρευνα του ΣΕΣΜΕ έδειξε ότι καμία αύξηση νέων θέσεων εργασίας δεν προέκυψε για τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, η εφαρμογή του αύξησε τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα μείωσης των τιμών προς όφελος του καταναλωτή, ενώ δεν διαπιστώθηκε καν αύξηση πωλήσεων.

Ειδικότερα, στην ερώτηση "ποια πιστεύετε ότι θα είναι η συμπεριφορά κέρδους, κόστους και κύκλου εργασιών από την πιθανή απόφαση ανοίγματος των καταστημάτων του κλάδου τις Κυριακές;", οι επιχειρηματίες σε ποσοστό 98% απάντησαν ότι θα μειωθούν τα κέρδη τους και θα αυξηθεί το κόστος τους, ενώ σε ποσοστό 14,8% εκτίμησαν ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση στις πωλήσεις τους. Στην ερώτηση "αν η διαφοροποίηση του ωραρίου βοήθησε στην αύξηση αφενός των θέσεων εργασίας και αφετέρου του τζίρου της επιχείρησής σας και σε τι ποσοστό;", κατά το 96,3% οι απαντήσεις των επιχειρηματιών ήταν αρνητικές. Διαπιστώθηκε δε η ύπαρξη αρκετών επιχειρήσεων που δεν επέκτειναν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους με βάση τον νέο νόμο "παρ' όλο που η αγορά πλέον -με το άνοιγμα των μεγάλων αλυσίδων- το επιβάλλει, γιατί η αύξηση των εξόδων θέτει σε κίνδυνο όλη την επιχείρησή μας"! "Κανείς, και πολύ περισσότερο στην επαρχία, δεν μπορεί να υπολογίζει -ειδικά τον χειμώνα- στην αγοραστική ζώνη μεταξύ 20:00-21:00", σχολιάζεται σχετικά. Ευχαριστημένοι με το νέο ωράριο ως παράγοντα αύξησης του τζίρου τους έως 4% και του προσωπικού τους έως 8% δήλωσαν μόλις κατά 3,7% οι ερωτώμενοι. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μικρών αλυσίδων, δραστηριοποιούμενων σε τουριστικές περιοχές, "όπου οι μεγάλες αλυσίδες της αγοράς δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα", όπως επισημαίνεται σχετικά.

Μην υπονομεύετε το Bake Off

Επίσης, ο ΣΕΣΜΕ, με υπόμνημά του προς την ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης, ζητά τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο περί “Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων Άρτου – Ρύθμιση συναφών θεμάτων”. Όπως υποστηρίζει, η αύξηση των απαιτούμενων τετραγωνικών μέτρων του "πρατηρίου άρτου" από 12 σε 20 σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα, ειδικά στα σούπερ μάρκετ κάτω των 300 τμ. "Η πολιτική που θα εκφραστεί μέσω του νομοσχεδίου πρέπει να υιοθετεί μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ", τονίζεται από τον ΣΕΣΜΕ, ενώ επισημαίνεται ότι "σε όλο το φάσμα του συγκριτικού δικαίου των κρατών-μελών της ΕΕ απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια περιορισμού εκφραζόμενου σε τμ, δεδομένου ότι η παράμετρος που θα πρέπει να καθορίζει την έγκριση ή όχι ενός χώρου πώλησης είναι η εναρμόνισή του με τις διατάξεις για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφαλείας του τροφίμου…". Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΣΜΕ ζητά:

  • να μην τροποποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις, οι οποίες δέχονται τα 12 τμ ως ελάχιστο εμβαδόν για το πρατήριο άρτου, ώστε να διατηρηθούν οι υπάρχουσες άδειες τέτοιων πρατηρίων στα σούπερ μάρκετ,
  • να μην υπάρχει η απαίτηση πλήρους διαχωρισμού του πρατηρίου άρτου από κάθε άλλο χώρο και τμήμα του καταστήματος, αφού τα προϊόντα του και η εν γένει υγειονομική βαρύτητά του δεν είναι σημαντικού μικροβιακού φορτίου, πράγμα που συμβαίνει σε άλλα τμήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς τους ανάλογους περιορισμούς,
  • να είναι υποχρεωτική η συσκευασία των προϊόντων αρτοποιίας που διατίθενται με το σύστημα σελφ σέρβις και
  • να μην περιοριστεί ο ρόλος του σύγχρονου πρατηρίου άρτου, που προσφέρει και άλλα είδη διατροφής.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις για την "εγκατάσταση περάτωσης έψησης" (παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου) περί "μόνιμου κτίσματος, …συνολικής επιφανείας τουλάχιστον 60 τμ", στην οποία "δεν επιτρέπεται η διάθεση των όποιων προϊόντων της μέσα στον χώρο της…", ο ΣΕΣΜΕ επισημαίνει ότι καταργούν την τεχνική Bake Off, σύγχρονη τεχνική αρτοποιίας που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ πρακτικά καταργούν τη λιανική πώληση στις εγκαταστάσεις περάτωσης της έψησης, τονίζοντας: "Αναρωτιόμαστε ποιες επιταγές υγιεινής και ασφάλειας του τροφίμου εξυπηρετεί η μονιμότητα μιας εγκατάστασης σε σχέση με μια ανοξείδωτη, αρθρωτή και μετακινούμενη εγκατάσταση και επιπλέον ποια είναι η συνεισφορά των τμ στο θεσμικό προβληματισμό που τίθεται εδώ;". Προτείνει:

  • να μην υπάρξουν περιορισμοί σχετικοί με τη μονιμότητα της εγκατάστασης και του εμβαδού της κατ' αντιστοιχία με τα ισχύοντα στην ΕΕ και
  • να επιτρέπεται στην εγκατάσταση περάτωσης έψησης να εμπορεύεται τα είδη που παρασκευάζει.

Σχετικά με τις "προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίου άρτου και εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης" (άρθρο 7), ο Σύνδεσμος προτείνει η άδεια πρατηρίου άρτου να λαμβάνεται από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου που δίνει τη συνολική άδεια του καταστήματος, η δε αίτηση αδειοδότησης να γίνεται στην υγειονομική υπηρεσία, στο πλαίσιο της συνολικής αίτησης που γίνεται για τα λοιπά τμήματα του καταστήματος (παντοπωλείο, αλλαντικά, τυροκομικά, μανάβικο κλπ).

Όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης HACCP από τις επιχειρήσεις αρτοποιίας "εφόσον επεξεργάζονται πάνω από 1.000 κιλά ημερησίως" (άρ. 3, παρ. 8), ο ΣΕΣΜΕ εκτιμά ότι "κατ’ ουσία καταργείται το HACCP για μια συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων… Η κοινοτική οδηγία, που επιβάλλει την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σε καμία περίπτωση δεν κάνει διαχωρισμό σε επιχειρήσεις μικρής και μεγάλης δυναμικότητας".

"Κλειστό" επάγγελμα; Γιατί;

Στο υπόμνημα εκτιμάται ότι από το νομοσχέδιο διαφαίνεται μια τάση "επαναδημιουργίας" κλειστού επαγγέλματος γύρω από τον άρτο, η οποία θα ευνοήσει μεν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο αλλά θα οδηγήσει σε συρρίκνωση την αγορά της αρτοποιίας και αρτοβιομηχανίας, με συνέπειες την αύξηση της ανεργίας, την έλλειψη ανταγωνισμού και την αύξηση των τιμών εις βάρος του καταναλωτή. Ο ΣΕΣΜΕ προτείνει "την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί και πρέπει να απολαμβάνει των ίδιων μέσων, υπηρεσιών και προϊόντων, σε όλο το φάσμα της ΕΕ" και την ενθάρρυνση "παράλληλα με την παραδοσιακή αρτοποιία και με τον ίδιο γνώμονα" της αρτοβιομηχανίας και της σύγχρονης μορφής αρτοποιίας.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Έτος σημαντικών αλλαγών στη συνδικαλιστική έκφραση του κλάδου των σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι το 2006. Οι αποχωρήσαντες από τον ΣΕΣΜΕ, επικρίνοντας τη σημερινή διοίκησή του, αναζητούν νέα συνδικαλιστική ταυτότητα, αποκλείοντας ωστόσο την προσχώρησή τους στον ΣΕΛΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό είναι πιθανή η ίδρυση και νέου συνδέσμου στον κλάδο, ενός συνδέσμου των "μεγάλων".

Μετά από ένα ομολογουμένως επεισοδιακό 12μηνο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σούπερ μάρκετ καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή έστω να λάβουν τις αποφάσεις τους, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά το μέλλον του ΣΕΣΜΕ και τον ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσουν συνδικαλιστικά μικροί και μεγάλοι στην αγορά των σούπερ μάρκετ.

Μετά τις αποχωρήσεις από τον Σύνδεσμο των Καρφούρ-Μαρινόπουλος, Dia, Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος, Ατλάντικ και Μετρό, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στους εναπομείναντες ισχυρούς στον φορέα και ειδικότερα στις εταιρείες Αφοί Βερόπουλοι, Γαλαξίας και Σκλαβενίτης, αλλά και στο τι σχεδιάζουν να πράξουν όσοι χάραξαν τη δική τους ανεξάρτητη πορεία.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν στο "σελφ σέρβις" κορυφαίοι παράγοντες του κλάδου, οι οριστικές αποφάσεις για την "επόμενη ημέρα" στον συνδικαλισμό του οργανωμένου λιανεμπορίου πρόκειται να ληφθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006. Όπως διευκρινίζουν, στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ειδικότερα επισημαίνουν ως πιθανή εξέλιξη

  • είτε τη δημιουργία ενός νέου Συνδέσμου, μέλη του οποίου θα είναι οι ισχυρές αλυσίδες (τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του νόμου σχετικά με την ίδρυση συνδέσμων), οπότε η συνδικαλιστική έκφραση του κλάδου θα αποκτήσει "δύο ταχύτητες", αντίστοιχες του οικονομικού μεγέθους των επιχειρήσεών του,
  • είτε να μην υπάρξει διάθεση συνδικαλιστικής έκφρασης εκ μέρους των ισχυρών.

Ούτε ΣΕΛΠΕ, ούτε ΣΕΣΜΕ

Αν κάτι αποκλείουν, πάντως, μέλη και μη μέλη του σημερινού ΣΕΣΜΕ είναι το να προσχωρήσουν στον ΣΕΛΠΕ. “Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας ως "πληροφορία", δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα”, δηλώνουν με έμφαση κορυφαία στελέχη των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος τους δεν μπορεί να συνδεθεί συνδικαλιστικά με τον σύνδεσμο που εκπροσωπεί τα πολυκαταστήματα.

Πάντως, γνωστές προσωπικότητες της αγοράς παραδέχονται ότι επαφές για τη διαμόρφωση μιας νέας συνδικαλιστικής ταυτότητας των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ ήδη έχουν γίνει μεταξύ ισχυρών μελών και μη μελών του ΣΕΣΜΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Όπως εκτιμούν, αποφάσεις θα υπάρξουν το διάστημα που ακολουθεί -κατά πάσα πιθανότητα, μάλιστα, θα έπονται της απόφασης του εφετείου σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπόθεση η οποία, μεταξύ άλλων, προκάλεσε την παραίτηση της διοίκησης του Συνδέσμου και την εκλογή νέου υπό την προεδρία του κ. Απόστολου Αλεξάκη.

Οι αποχωρήσαντες από τον ΣΕΣΜΕ, αιτιολογώντας τη στάση τους, επιμένουν ιδιαίτερα στον τρόπο άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων του σημερινού προέδρου του. Όπως δηλώνουν, "πέρα από τον αναποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο δρα ο κ. Αλεξάκης, εκθέτει τον κλάδο και τον ίδιο τον φορέα, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ευθέως για βασικά ζητήματα της εμπορικής κοινότητας που απασχολούν τον κλάδο, όπως το άνοιγμα των καταστημάτων επτά Κυριακές τον χρόνο ή χρησιμοποιώντας τον ΣΕΣΜΕ προς ίδιον όφελος", με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το θέμα που δημιουργήθηκε με τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει ο κ. Αλεξάκης με το Ινστιτούτο Καταναλωτή και την απόφασή του να εμπλέξει σε αυτή τον Σύνδεσμο.

Πώς θα αντιδράσει το Υπ. Ανάπτυξης;

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η στάση που θα τηρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου συνδικαλιστικού φορέα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: Πώς θα αντιδράσει έχοντας ως συνομιλητές δύο συνδέσμους-εκφραστές των συμφερόντων του κλάδου; Πώς θα συνδιαλλαγεί με τους εκπροσώπους των ισχυρών του, με τους οποίους οι σχέσεις του είναι τεταμένες; Θα αναλάβει άραγε την πρωτοβουλία να συζητήσει μαζί τους τα σοβαρά ζητήματα της αγοράς ή θα αναλωθεί σε ζητήματα "ρουτίνας";

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΕΡΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Το 2004 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές για τις ελληνικές εξαγωγές, το 2005 όμως επιφύλαξε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για τις επιχειρήσεις της χώρας που προσπαθούν να διεισδύσουν στις αγορές του εξωτερικού. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου η αξία των εξαγωγών έσπασε το φράγμα των 11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση που αγγίζει το 13%. Παράλληλα, επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών, με αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Πάντως, για κάθε 10 ευρώ που "πέφτουν" στην ελληνική αγορά, τα 6 πηγαίνουν σε εισαγόμενα προϊόντα.

Πάντως, όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις δεν θα αποτελέσουν τίποτε περισσότερο από "ευχάριστες εκπλήξεις", αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και αν δεν καταρτισθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, όπως ζητεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Σύμφωνα με τα επίσημα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι ελληνικές εξαγωγές το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2004. Δηλαδή, σημειώθηκε αύξηση 12,8%, ενώ το ίδιο διάστημα του 2004 είχε καταγραφεί μείωση 0,5%.

Την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 33,4 σε 34,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,6%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2004 είχε καταγραφεί αύξηση 8,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μειώθηκε οριακά κατά 0,3% και διαμορφώθηκε στα 23.323 εκατ. ευρώ από 23.397 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2004. Όμως, οι πανηγυρισμοί των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων για την πραγματικά θετική εξέλιξη στον τομέα αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι εισαγωγές είναι υπερτριπλάσιες από τις εξαγωγές, ενώ οι τελευταίες δεν καλύπτουν ούτε το 50% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Εξαγωγές-εισαγωγές αγροτικών προϊόντων

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν το 2005 η ανάκαμψη των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του συνόλου. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του ΠΣΕ, το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, δηλαδή τροφίμων, ποτών, καπνού και ελαίων-λιπών, αυξήθηκαν κατά 17,6% και έφθασαν τα 1.768 εκατ. ευρώ από 1.505 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Μάλιστα, οι εξαγωγές ελαίων-λιπών υπερδιπλασιάστηκαν. Το ίδιο διάστημα οι ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους αυξήθηκαν 9,9%. Με την επίδοσή τους αυτή τα αγροτικά προϊόντα κατάφεραν και πάλι να αυξήσουν το μερίδιό τους σε ποσοστό πάνω από 20% επί του συνόλου των εξαγωγών. Το 2004 για πρώτη φορά στην ιστορία το μερίδιο των αγροτικών προϊόντων είχε μειωθεί κάτω από το 20%.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, το ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 1,6% και έφθασαν τα 3.052 εκατ. ευρώ από 3.102 εκατ. ευρώ που ήταν το οκτάμηνο του 2004. Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας στον τομέα αυτό παραμένει έντονα ελλειμματικό.

Από στοιχεία του ΟΠΕ προκύπτει ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 390,2 εκατ. ευρώ. Στα έλαια και λίπη η αύξηση ήταν 147,6 εκατ. ή ποσοστό 151%. Οι εξαγωγές φρούτων αυξήθηκαν κατά 61,2 εκατ. ευρώ ή 26%, οι εξαγωγές ψαριών κατά 23,4 εκατ. ευρώ ή 12%. Επίσης, αυξημένες κατά 14,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13% ήταν και οι εξαγωγές προϊόντων αρωματοποιίας και καλλυντικών.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των "ανατροπών" που επιτελέσθηκαν το 2005, αρκεί να σημειώσουμε ότι το 2004 οι ελληνικές εισαγωγές είχαν αυξηθεί μόλις 3,3%, ενώ οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 8,3% (από 2.610 σε 2.392 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6,4% (από 4.388 σε 4.670 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισαγωγές στο σύνολό τους είχαν αυξηθεί 7%.

Ανταγωνιστικότητα: λίγο πριν τον "πάτο"

Όμως, οι φετινές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στις αγορές του εξωτερικού κάθε άλλο παρά θα πρέπει να προκαλέσουν εφησυχασμό, αφού -εκτός των άλλων- δεν ήταν αρκετές ώστε να αλλάξει η θέση της χώρας μας στον διεθνή στίβο, όπου συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους ουραγούς σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά της και τον βαθμό εξωστρέφειάς της.

Όπως σημειώνεται στην Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα του 2004, που συντάχθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, “ο βαθμός εξωστρέφειας της χώρας μας είναι ακόμη πολύ χαμηλός συγκρινόμενος με πολλές άλλες χώρες ανάλογου μεγέθους και παρόμοιου επιπέδου ανάπτυξης με την Ελλάδα. Οι λόγοι των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστά του ΑΕΠ είναι εξαιρετικά χαμηλοί σε σύγκριση με τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία”.

Έτσι, οι εξαγωγές αγαθών αντιστοιχούν μόλις στο 7,8% του ΑΕΠ και με το ποσοστό αυτό η Ελλάδα καταλαμβάνει την 59η και προτελευταία θέση ανάμεσα σε 60 χώρες. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αποτελούν μόνο το 20% του ΑΕΠ, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην 88η θέση μεταξύ 104 χωρών.

Οι συντάκτες της Έκθεσης σημειώνουν ότι ένας λόγος που συμβάλλει στη σχετικά χαμηλή κατάταξη της χώρας μας είναι η μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει από τις άλλες χώρες της ΕΕ και η οποία καθιστά την οδική ή σιδηροδρομική πρόσβαση δύσκολη και δαπανηρή.

Επιπλέον, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δέκα χρόνια με άμεσες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. Αντί για παραγωγή στην Ελλάδα και εξαγωγή των προϊόντων στις βαλκανικές χώρες, έχουμε σήμερα σε μεγάλη έκταση, και ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς κλάδους, παραγωγή (με χαμηλό κόστος) στις βαλκανικές χώρες και πολλές φορές εξαγωγή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Έκθεση, η σχετικά χαμηλή εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στον τομέα των εξαγωγών οφείλεται και στο γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη στο εσωτερικό της χώρας ενισχύεται από μεταβιβαστικές εισροές εισοδημάτων από το εξωτερικό και από το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίων κατά ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 8% του ΑΕΠ ετησίως και επιτρέπει τη διαμόρφωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 28,8% του ΑΕΠ (το 2003) έναντι του 20% που είναι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Η Ελλάδα, καταλήγει η Έκθεση, χαρακτηρίζεται από συστηματικά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα αυτό ανήλθε στο 4,1% του ΑΕΠ το 2004 έναντι 5,7% του ΑΕΠ το 2003. Κατά τα έτη 2000-2003 ανερχόταν κατά μέσο όρο στο 6,4% του ΑΕΠ. Με βάση το κριτήριο αυτό η Ελλάδα τοποθετείται στην 52η θέση ανταγωνιστικότητας (το 2003). Μόνο οκτώ χώρες κατατάσσονται σε επίπεδα χαμηλότερα από την Ελλάδα.

Η "υποκατάσταση" επιταχύνεται

Για να αντιληφθούμε το "χάος" που χωρίζει την Ελλάδα από τους εταίρους της στην ΕΕ των 15, αρκεί να αναφέρουμε ότι οι εξαγωγές στην Κοινότητα καλύπτουν άνω του 25% του ΑΕΠ των χωρών-μελών. Τα ποσοστά κάλυψης κυμαίνονται από 18% στην Ισπανία έως 75% στην Ιρλανδία, τη στιγμή που στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 8% του ΑΕΠ!

Από την άλλη πλευρά, τα ελληνικά προϊόντα και ιδίως αυτά των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση-υπόδηση, καπνοβιομηχανία κλπ) υφίστανται έντονες πιέσεις από τα εισαγόμενα (ιδιαίτερα από χώρες χαμηλού κόστους).

Σύμφωνα με το ΚΕΕΜ, το 2000 η εισαγωγική διείσδυση στο σύνολο της μεταποίησης ξεπέρασε το 51%. Το 1988 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 34,2% και μια δεκαετία αργότερα είχε φθάσει το 45,5%. Δηλαδή, μια διετία ήταν αρκετή για να κερδίσουν τα εισαγόμενα προϊόντα πάνω από 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι η διαδικασία υποκατάστασης των ελληνικών προϊόντων από ξένα επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν ότι η εισαγωγική διείσδυση στη μεταποίηση καλύπτει ήδη ποσοστό άνω του 60%. Δηλαδή, για κάθε 10 ευρώ που "πέφτουν" στην ελληνική αγορά, τα 6 πηγαίνουν σε εισαγόμενα προϊόντα.

Στον πρωτογενή τομέα η εισαγωγική διείσδυση από 18,9% που ήταν το 1988 έφτασε στο 28,3% το 2000 και ήδη υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 30%. Στα μεταποιημένα τρόφιμα υπολογίζεται ότι το 25%-30% της κατανάλωσης καλύπτεται σήμερα από τις εισαγωγές.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου μόνο ο γεωργικός τομέας διατηρούσε ως προς τις εξαγωγές σταθερά πλεονασματικό ισοζύγιο. Όμως, το πλεόνασμα αυτό μηδενίστηκε το 1985 και έκτοτε το ισοζύγιο και στην κατηγορία αυτή είναι ελλειμματικό. Η ελλειμματικότητά του μάλιστα επιδεινώνεται και τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές καλύπτουν μόλις το 50% των εισαγωγών.

Το 2004 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κάλυπταν το 51% των εισαγωγών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις πρώτες ύλες ήταν 65%, στα καύσιμα 16% και στα βιομηχανικά προϊόντα 26%. Στο σύνολό τους οι εξαγωγές κάλυπταν μόλις το 28,8% των εισαγωγών.

ΓΑΛΑ : ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σε νέες ισορροπίες στην αγορά του γάλακτος θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα ο "πόλεμος του γάλακτος" που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το άρτι εισαχθέν στην εγχώρια αγορά γάλα ιδιωτικής ετικέτας αναμένεται να αποσπάσει σημαντικά μερίδια Όσες αλυσίδες καθυστέρησαν να δραστηριοποιηθούν σχετικά αναμένεται ότι θα επισπεύσουν για λόγους ανταγωνιστικότητας την τοποθέτηση γάλακτος "εναλλακτικής τιμής" στα ψυγεία τους.

Οι τιμές του παστεριωμένου γάλακτος αναμένεται ότι θα συμπιεστούν, πολλοί δε "παίκτες" θα απωλέσουν μερίδια, τα οποία όμως εκτιμάται ότι θα αναζητήσουν σε άλλη κατηγορία, πιθανότατα εκείνη του γάλακτος υψηλής παστερίωσης και ιδιαίτερα στην υποκατηγορία του λειτουργικού, που ενισχύεται σημαντικά. Ορισμένα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα γαλακτοκομικά, στηριζόμενα στο ευρωπαϊκό παράδειγμα, εκτιμούν πως στο μέλλον η αγορά θα αποτελείται από πολλούς μικρούς τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές, και από λίγους μεγάλους πανελλήνιας διανομής, ιδιαίτερα του γάλακτος υψηλής παστερίωσης. Αν λάβουμε υπ’ όψιν όμως τη διαφορετική οργάνωση των συνεταιριστικών κατά κύριο λόγο εταιρειών γάλακτος άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τις μικρές τοπικής εμβέλειας γαλακτοκομικές ελληνικές επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να δεχθούμε ως την πιο πιθανή αυτή την εξέλιξη.

Το λανσάρισμα και νέων κωδικών γάλακτος PL ήταν ένα από τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν το 2005. Εξάλλου, η κατηγορία συγκέντρωσε εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας στα τέλη του 2005, μετά τις ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ ότι οι επιχειρήσεις παστεριωμένου και συμπυκνωμένου γάλακτος δεν είναι σύννομες σε ό,τι αφορά την επισήμανση των προϊόντων. Οι εξελίξεις στην αγορά του λευκού γάλακτος είναι πυρετώδεις, καθώς αναμένονται περαιτέρω ανακατατάξεις και το 2006.

Στρατηγικό προϊόν

Κοινή πεποίθηση του κόσμου των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ότι ο "πόλεμος του γάλακτος" είναι ακόμη στην αρχή του, καθώς άπαντες επιδιώκουν νέο συσχετισμό δυνάμεων, προκειμένου να αποσπάσουν μερίδιο από μια αγορά που ανέρχεται σε συνολικά 700 εκατ. ευρώ (σύνολο αγοράς λευκού και σοκολατούχου), η οποία εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξης του 2% ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Το γάλα για τις αλυσίδες αποτελεί στρατηγικό προϊόν, κάτι που αιτιολογεί το αυξημένο ενδιαφέρον τους για την είσοδο στην κατηγορία του γάλακτος PL: ο τζίρος του λευκού γάλακτος ψυγείου αντιστοιχεί σε 4% επί των συνολικών πωλήσεων, ενώ το σύνολο ψυγείου και εβαπορέ (χωρίς τα βρεφικά προϊόντα σε σκόνη, που είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία), πραγματοποιεί πωλήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 7% του συνολικού τζίρου των αλυσίδων. Τα μερίδια αυτά αντιστοιχούν στον μέσο όρο των καταστημάτων, μικρών και μεσαίων: οι αντιστοιχίες αντιστρέφονται στα υπέρ μάρκετ, όπου το γάλα ψυγείου κατέχει μερίδιο 3% και το εβαπορέ 4%, λόγω της φύσης των καταστημάτων και της συχνότητας των αγορών (αγορές μια φορά την εβδομάδα ή τον μήνα). Το γάλα επίσης αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των συνολικών πωλήσεων: είναι ένα καθημερινό προϊόν που αυξάνει την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

Στροφή σε νέες υποκατηγορίες

Το παστεριωμένο γάλα είναι ένα προϊόν που δεν αφήνει στην Ελλάδα μεγάλα περιθώρια κέρδους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι γεωγραφικές ιδιομορφίες της χώρας, που επιβαρύνουν κοστολογικά και τη διαδικασία των επιστροφών. Γι΄ αυτό κυρίως το λόγο, η προώθηση των PL προϊόντων που έχουν σαφώς χαμηλότερη τιμή από εκείνη των επωνύμων, δεν αναμένεται να οδηγήσει το σύνολο της αγοράς παστεριωμένου γάλακτος σε ουσιαστική μείωση των τιμών. Πράγματι, οι μεγάλες εταιρείες εκτιμάται ότι δεν θα διαφοροποιήσουν σημαντικά την τιμολογιακή τους πολιτική, προκειμένου να μην απαξιωθούν τα προϊόντα τους. Κατά συνέπεια, θα αναζητήσουν άλλους τρόπους ενίσχυσης των πωλήσεών τους, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσω της στροφής τους προς το γάλα υψηλής παστερίωσης και στην υποκατηγορία των λειτουργικών. Τα προϊόντα της υποκατηγορίας πωλούνται σε υψηλότερη τιμή, "κτίζουν" πιστότητα λόγω της προσφοράς επιπλέον πλεονεκτημάτων στον καταναλωτή, ενώ σε ό,τι αφορά τα γάλατα υψηλής παστερίωσης, το περιθώριο κέρδους είναι μεγαλύτερο, λόγω της μείωσης του κόστους των επιστροφών.

Πώς συμπεριφέρονται τα νοικοκυριά

Η ανάγκη της καθημερινής προμήθειας γάλακτος, ιδιαίτερα από την οικογένεια, εκτός του ότι οδηγεί τον καταναλωτή συχνότερα στο σούπερ μάρκετ, οδηγεί στην αναζήτηση φθηνότερου προϊόντος. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από στελέχη των αλυσίδων, ναι μεν το εν λόγω προϊόν είναι χαμηλού κόστους, η τακτικότητα εν τούτοις της αγοράς του, σε συνδυασμό με το ποσοστό που κατέχει στο συνολικό καλάθι των αγορών, οδηγεί τον καταναλωτή στην αντίληψη ότι τελικά είναι ένα προϊόν εξόχως δαπανηρό. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η πιστότητα στη μάρκα είχε ήδη υποχωρήσει σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι αλλεπάλληλες προσφορές των μεγάλων προμηθευτών οδήγησαν σε ένα συνεχές switching (επιλογή brand ανάλογα με την προσφορά) και κατά συνέπεια στην αντίληψη ότι, λίγο ως πολύ, όλες οι μάρκες ομοειδών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας προσφέρουν την ίδια ποιότητα -αυτό συνέβη ιδιαίτερα στο λευκό παστεριωμένο γάλα. Η εξέλιξη αυτή άλλωστε ήταν το “μονοπάτι” που οδήγησε στο λανσάρισμα γάλακτος PL.

Υπάρχει ακόμη μια σημαντική τάση κατανάλωσης: τα περισσότερα νοικοκυριά αγοράζουν 2-3 τύπους γάλακτος, ανάλογα με τις ανάγκες των μελών τους. Απόρροια αυτού είναι το λανσάρισμα νέων μικρότερων συσκευασιών: ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι συσκευασίες λειτουργικού γάλακτος υψηλής παστερίωσης σε συσκευασία των 750 ml.

H ανάπτυξη ανά υποκατηγορία

Η κατηγορία του παστεριωμένου γάλακτος παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 1,2% ετησίως έναντι πτωτικών τάσεων τα προηγούμενα έτη, ενώ οι πωλήσεις της υποκατηγορίας του εβαπορέ εξακολουθούν να υποχωρούν, με ρυθμούς της τάξης του 4% έναντι 7% τα προηγούμενα χρόνια -η είσοδος της Δέλτα στην κατηγορία συνετέλεσε στην ανάσχεση της πτώσης.

Η κατηγορία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης ενισχύεται με ρυθμούς κατά μέσο όρο της τάξης του 30% (27%-33% ανάλογα με την αλυσίδα), ενώ σημαντικοί είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης του λειτουργικού υψηλής παστερίωσης (τουλάχιστον 35%). Η τελευταία υποκατηγορία έχει πιστούς καταναλωτές και κτίζει πιστότητα.

Ο λύκος και τα πρόβατα…

Το γνωστό παραμύθι με τον λύκο και τα πρόβατα χρησιμοποιούν χαριτολογώντας στελέχη της αγοράς για να αιτιολογήσουν τον μικρό αντίκτυπο που είχε στις πωλήσεις το θέμα με τη σύννομη ή όχι επισήμανση του γάλακτος, βάσει του κλαδικού ελέγχου που διενήργησε ο ΕΦΕΤ.

Η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να μην επηρέασε τις πωλήσεις του γάλακτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διασκεδάστηκαν οι δικαιολογημένοι προβληματισμοί του καταναλωτή. Το ότι δεν επηρεάστηκαν οι πωλήσεις μπορεί να εκφράζει την κούραση του καταναλωτή από τα αλλεπάλληλα διατροφικά σκάνδαλα. Όμως η αρνητική δημοσιότητα εκτιμάται πως αργά ή γρήγορα είναι πιθανόν να εκφραστεί ως γενική δυσφορία εις βάρος ολόκληρης της κατηγορίας.

Πίνακας 1: Πωλήσεις λευκού γάλακτος στο σύνολο των καταστημάτων


Σε όγκο (χιλ. λίτρα)

Ιαν.-Οκτ. 2004

Ιαν.-Οκτ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

380.065

388.095

2,1%

Παστεριωμένο

213.690

224.474

5%

Εβαπορέ

98.562

93.030

-5,6%

Υψηλής παστερίωσης

65.544

67.651

3,2%

Μακράς διαρκείας

2.268

2.939

29,6%

Σε αξία (χιλ. ευρώ)

Ιαν.-Οκτ. 2004

Ιαν.-Οκτ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

460.861

487.422

5,8%

Παστεριωμένο

260.197

281.850

8,3%

Εβαπορέ

110.815

107.415

-3,1%

Υψηλής παστερίωσης

86.993

94.300

8,4%

Μακράς διαρκείας

2.855

3.856

35%

Πηγή: Information Resources Hellas

Πίνακας 2: Κατανομή πωλήσεων λευκού γάλακτος ανά κανάλι διανομής

Σε όγκο (χιλ. λίτρα)

Ιαν.-Οκτ. 2004

Ιαν.-Οκτ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

380.065

388.095

2,1%

Σούπερ μάρκετ

270.123

280.488

3,8%

Υπόλοιπα κανάλια

109.942

107.606

-2,1%

Σε αξία (χιλ. ευρώ)

Ιαν.-Οκτ. 2004

Ιαν.-Οκτ. 2005

Μεταβολή

Σύνολο

460.861

487.422

5,8%

Σούπερ μάρκετ

310.491

333.624

7,5%

Υπόλοιπα κανάλια

150.370

153.798

2,3%

Πηγή: Information Resources Hellas

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΣΕ ΡΟΛΟ "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ"

Άνοδος τιμών αναμένεται να χαρακτηρίσει την κατηγορία των νηστίσιμων αλιευμάτων και το 2006. Από τις τρεις κύριες υποκατηγορίες τους -τα κατεψυγμένα προϊόντα, τις κονσέρβες και τα προϊόντα συντήρησης (ψυγείου)- η πρώτη είναι η μεγαλύτερη: καταλαμβάνει περίπου το 75%-80% των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας. Δεν αναμένονται "εκπλήξεις" από την αγορά του χαλβά, οι πωλήσεις της οποίας είναι σταθερές τα τελευταία χρόνια.

Στην κατηγορία των νηστίσιμων περιλαμβάνονται τα μαλάκια και μαλακόστρακα και ειδικότερα τα κεφαλόποδα (καλαμάρι, χταπόδι, μοσχιός, σουπιά), οι γαρίδες και τα μύδια. Οι πωλήσεις των νηστίσιμων αλιευμάτων αυξάνονται κατακόρυφα την περίοδο της Σαρακοστής, ενώ μικρότερη είναι η κατανάλωση στις υπόλοιπες νηστείες του έτους (Δεκαπενταύγουστος, Χριστούγεννα). Η νηστεία είθισται να τηρείται κυρίως από τους μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές -ως εκ τούτου και η κατανάλωση των προϊόντων της κατηγορίας των νηστίσιμων αλιευμάτων. Την τελευταία, ωστόσο, την ευνοεί η σύγχρονη τάση για πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Μέρος των πωλήσεων της κατηγορίας, που ποικίλλει ανά υποκατηγορία, πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς τα προϊόντα της συνοδεύουν την ουζοποσία (κυρίως οι κονσέρβες και τα προϊόντα συντήρησης) ή αποτελούν μια διαφορετική πρόταση διατροφής (ημιέτοιμα γεύματα).

Ο τζίρος του συνόλου της κατηγορίας των κατεψυγμένων προϊόντων μέσω του καναλιού των σούπερ μάρκετ ανέρχεται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Συνολικά τα κατεψυγμένα αλιεύματα (νηστίσιμα και μη) εκτιμάται ότι κατέχουν μερίδιο ύψους 30% στο σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων κατάψυξης. Στον τζίρο των κατεψυγμένων αλιευμάτων τα νηστίσιμα υπολογίζεται ότι κατέχουν μερίδιο 30%-35%.

Ανατιμήσεις έως 10%

Στελέχη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των νηστίσιμων αλιευμάτων εκτιμούν ότι φέτος αναμένεται βραχυπρόθεσμα σημαντική άνοδος των τιμών, στα επίπεδα του 10%, άλλοι ωστόσο διαφωνούν, εκτιμώντας ότι μέρος της αύξησης ήδη έχει απορροφηθεί, οπότε οι ανατιμήσεις δεν θα είναι τόσο υψηλές. Ένα ανατιμητικό κύμα θεωρείται ότι θα συμπιέσει τις πωλήσεις σε όγκο, ωστόσο σε αξία αναμένεται μια αύξησή τους.

Η ορθή διαχείριση της κατηγορίας των κατεψυγμένων αλιευμάτων από το λιανεμπόριο, δηλαδή η υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων προβολής και προώθησης και η σωστή διάρθρωση και εμφάνιση της κατηγορίας στο σημείο πώλησης, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης των πωλήσεών τους. "Οι λιανέμποροι που το πέτυχαν αυτό ήταν εκείνοι που έδωσαν τα τελευταία χρόνια τη δέουσα σημασία στην κατηγορία, αντιμετωπίζοντάς την ως κύρια κατηγορία προορισμού", λένε τα στελέχη των προμηθευτών.

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς μεγάλων εταιρειών του κλάδου, η κατανάλωση των κατεψυγμένων νηστίσιμων αλιευμάτων είναι κάθε χρόνο ανοδική και η συνεισφορά τους στη γενική κατηγορία των κατεψυγμένων αλιευμάτων καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σημαντικές πωλήσεις παρουσιάζει η κατηγορία των παναρισμένων αλιευμάτων.

Διείσδυση στους νέους καταναλωτές

Η ανοδική τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον τζίρο των νηστίσιμων κατεψυγμένων αλιευμάτων τις περιόδους νηστείας, αναμένεται ότι θα επιβεβαιωθεί και φέτος.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση για γευστική διαφοροποίηση, με βάση θαλασσινές συνταγές, αλλά και μια προτίμηση στα ημιέτοιμα γεύματα. Τα νέα προϊόντα και η διείσδυση των προϊόντων με βάση τα θαλασσινά σε αλυσίδες fast food και εστιατόρια βοηθούν στην εξοικείωση των νέων καταναλωτών με αυτά τα προϊόντα. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι νεαρότερες ηλικιακά ομάδες εισέρχονται ολοένα και περισσότερο στην κατηγορία "από άποψη", έχοντας πολλές φορές διαφορετικά κριτήρια αγοράς από τους πιστούς καταναλωτές της κατηγορίας. Εξάλλου, το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, που ορίζει την κατανάλωση των αλιευμάτων τουλάχιστον δύο φορές στο εβδομαδιαίο μενού, έχει σημαντική επίδραση σε ότι αφορά την ενίσχυση της ζήτησης των κατεψυγμένων αλιευμάτων.

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής προϊόντος, η εγγύηση της μάρκας θεωρείται υπ' αριθμόν ένα, ενώ ακολουθούν η ποιότητα του προϊόντος, η επίδραση της διαφήμισης, οι προωθητικές ενέργειες, η επωνυμία του λιανέμπορου και, φυσικά, η εμπειρία της δοκιμής.

Ημιέτοιμα κατεψυγμένα γεύματα

Η υποκατηγορία, στην οποία πρωταγωνιστεί η εταιρεία “Καλλιμάνης” με τα “Πιάτα ημέρας”, παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ το οκτάμηνο 2005 αυξήθηκε κατά 14%. Τα συγκεκριμένα γεύματα αποτελούνται από μια γκάμα νηστίσιμων συνταγών (χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, σουπιά με σπανάκι, ριζότο με θαλασσινά, γαρίδες σπαγγέτι, μυδοπίλαφο) και χρόνο με τον χρόνο κερδίζουν όλο και περισσότερο τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, αυξάνοντας παράλληλα τη διείσδυση στα ελληνικά νοικοκυριά.

Κονσέρβες: εποχική υψηλή ζήτηση

Σε κονσέρβα διατίθενται κατά κύριο λόγο καλαμάρι, μοσχιοί, σουπιά και χταπόδια. Στην υποκατηγορία του καλαμαριού, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής με πολύ υψηλό μερίδιο, τα νεοεισαχθέντα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και μικρός αριθμός εταιρειών με χαμηλά μερίδια αγοράς. Στη δε υποκατηγορία των μοσχιών και χταποδιών επίσης υπάρχει ένας πολύ δυνατός leader και τρεις ακόμα μάρκες με μικρά μερίδια και με κατά περίπτωση παρουσία σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Ελλάδας.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (καταγράφονται μόνο οι πωλήσεις του κονσερβοποιημένου καλαμαριού και υποδιαιρούνται ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας) το δεκάμηνο του 2005 καταγράφηκε μικρή αύξηση της αγοράς σε όγκο στην υποκατηγορία του καλαμαριού συσκευασίας 400-425 γρμ (καλαμάρι σε φυσικό χυμό). Αντίθετα, τα τέσσερα αντίστοιχα προηγούμενα διαστήματα (δεκάμηνα 2000-2004), οι πωλήσεις της υποκατηγορίας κατέγραφαν συνεχή πτώση σε όγκο.

Τα κονσερβοποιημένα καλαμάρια των 400 γρμ καταναλώνονται κατά 70% τις περιόδους νηστείας. Ιδιαίτερα μικρή είναι η μερίδα των καταναλωτών που αγοράζει το προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αντιθέτως, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καταναλώνονται τα κονσερβοποιημένα καλαμάρια σε σάλτσα, προϊόν που δεν θεωρείται αυστηρά “νηστίσιμο” και που καταναλώνεται κατά κύριο λόγο ως μεζές.

Ο καταναλωτής δείχνει πιστότητα στη μάρκα του προϊόντος αλλά και στα γευστικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, τον απασχολεί η καλή κατάσταση της κονσέρβας και αποφεύγει συσκευασίες φθαρμένες, χτυπημένες κλπ.

Σταθερή άνοδο παρουσιάζει η υποκατηγορία των κονσερβοποιημένων μοσχιών και του χταποδιού, πράγμα που αποδίδεται στο ότι τα εν λόγω προϊόντα προσφέρουν μία εύκολη, εύγευστη και αποδεκτή λύση μεζέ χταποδιού (αποτρεπτικά θεωρούνται ο χρόνος, ο κόπος και το κόστος για την προετοιμασία ενός αντίστοιχου πιάτου φρέσκου χταποδιού ή μοσχιού). Ο κονσερβοποιημένος μοσχιός και το χταπόδι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα τρία πρώτα είδη κονσερβοποιημένων ψαρικών που προτιμούνται από τον μέσο καταναλωτή, καθώς αποτελούν την κύρια επιλογή ως συνοδευτικά του ούζου. Η κατανάλωσή τους αυξάνεται σημαντικά όχι μόνο τη Σαρακοστή αλλά και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων καλαμαριών λανσαρίστηκαν τη Σαρακοστή του 2005, αποσπώντας μερίδιο ύψους 12%-15%, με δέλεαρ τη χαμηλότερη τιμή, στη δε περίπτωση των μοσχιών, χταποδιού και σουπιάς δεν υπάρχει παρουσία των PL προϊόντων. Επιπλέον, οι hard discounters μέχρι τώρα δεν έχουν παρουσιάσει στην αγορά προϊόν κονσερβοποιημένου καλαμαριού 400 γρμ (επώνυμο ή ιδιωτικής ετικέτας).

Η εποχική υψηλή ζήτηση των κονσερβοποιημένων αλιευμάτων οδηγεί την αγορά στην πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών αν και όχι σε τόσο μεγάλη έκταση. Οι προωθητικές ενέργειες επικεντρώνονται σε συσκευασίες δύο προϊόντων με δώρα (συναφές προϊόν ή αντικείμενο) και σε εκπτώσεις επί της τιμής.

Προϊόντα συντήρησης

Η εν λόγω υποκατηγορία "αξιοποιείται" από τους καταναλωτές κυρίως ως μεζές, συνοδευτικός ποτού (ούζο ή τσίπουρο), καθώς περιλαμβάνει μαρινάτα ή λαδερά προϊόντα. Οι πωλήσεις της είναι σταθερές. Όπως επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς, τα προϊόντα απευθύνονται σε συγκεκριμένους καταναλωτές: κυρίως μέσης ή ανώτερης εισοδηματικής τάξης, καθώς είναι προϊόν προστιθέμενης αξίας και ακριβής τιμής. Στην κατηγορία των προϊόντων συντήρησης έχουν εισέλθει μόνο οι hard discounters, αλλά, λόγω του ότι η κατηγορία είναι μικρή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθεί η συμμετοχή τους.

Στο 15% το μερίδιο των PL

To μερίδιο των private label, στην κατηγορία των νηστίσιμων ιχθυηρών διαμορφώνεται σε περίπου 15%. Σε κάποιες αλυσίδες το μερίδιο ραφιού που τους δίνεται είναι κυριαρχικό. Καθώς όμως η προβολή τους είναι και έντονη και συχνή δημιουργείται πρόβλημα, επισημαίνουν στελέχη των προμηθευτριών εταιρειών, τόσο στην κατηγορία όσο και στον ίδιο τον λιανέμπορο, αφού διαταράσσονται οι ισορροπίες μεταξύ επωνύμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι ίδιοι παράγοντες σχολιάζουν ότι η ανάγκη των καταναλωτών για επώνυμες μάρκες την περίοδο της νηστείας δεν καλύπτεται, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η αντίληψη που καλλιεργείται από τους hard discounters, αφήνοντας στα χέρια τους την ανάπτυξη της κατηγορίας. Εξάλλου, οι hard discounters ήδη “φλερτάρουν” με την κατηγορία και αναμένεται στα επόμενα χρόνια να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους σε αυτήν.

Ο ανταγωνισμός εντείνεται την περίοδο της νηστείας οπότε η κατηγορία αναλαμβάνει ευκρινώς ρόλο προορισμού. Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου κινούνται αρκετά δυναμικά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς γι’ αυτές αποτελεί μεγάλο μέρος των ετήσιων πωλήσεών τους, με προσφορές στα εποχιακά προϊόντα και ενισχυμένες προβολές μέσω extra προβολών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε συνεργασία με τους λιανέμπορους.

Η σταθερή αγορά του χαλβά

Σταθερές παραμένουν οι πωλήσεις του χαλβά στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αναμένονται “εκπλήξεις” το 2006. Το προϊόν καταναλώνεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του την περίοδο της Σαρακοστής -εκτιμάται ότι το 90% των πωλήσεων πραγματοποιείται την εν λόγω περίοδο, ιδιαίτερα στην υποκατηγορία του χύμα χαλβά.

Σε ό,τι αφορά το συσκευασμένο προϊόν, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή μιας μερίδας καταναλωτών στο προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς προτιμάται όχι μόνο ως "παραδοσιακό" προϊόν, αλλά και ως προϊόν υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, απόλυτα εναρμονισμένης με τη μεσογειακή διατροφή. Η τάση αυτή αποδίδεται στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την ποιοτική διατροφή. Η εν λόγω μερίδα καταναλωτών σταδιακά συμπεριλαμβάνει τον χαλβά όλο και πιο συχνά στη λίστα των αγορών, εστιάζοντας πλέον στην ποιότητα του προϊόντος. Για τους λάτρεις του συσκευασμένου προϊόντος ιδιαίτερη σημασία αποκτά σταδιακά η μεγάλη ποικιλία, η συσκευασία εκείνη που προστατεύει καλύτερα το προϊόν, η επώνυμη μάρκα και η εγγύηση του παραγωγού.

Η πρωτοκαθεδρία πάντως του χύμα προϊόντος έναντι του συσκευασμένου παραμένει. Εκτιμάται, ότι ανάλογα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ένα ποσοστό της τάξης του 60%-70% των πωλήσεων αφορά σε προϊόν χύμα. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και τα προϊόντα private label, τα οποία έχουν κατακτήσει διψήφιο μερίδιο αγοράς, ενώ αναπτύσσονται περαιτέρω με ταχύτατους ρυθμούς.

Εκπρόσωποι των επώνυμων εταιρειών επισημαίνουν πάντως, ότι απαιτείται προσοχή προκειμένου να διαφυλαχτεί η υψηλή ποιότητα του χαλβά. Οι μεγάλες εταιρείες της κατηγορίας του χαλβά δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συσκευασία του προϊόντος και στη διαφοροποίησή του σε ό,τι αφορά τη γεύση του, κάτι που, όπως τουλάχιστον επισημαίνουν, δεν είναι δυνατόν να αντιγραφεί από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Νέες συσκευασίες και γεύσεις στον χαλβά

Χωρίς εκπλήξεις αναμένεται να ξεκινήσει για την κατηγορία η περίοδος της νηστείας της Σαρακοστής, καθώς οι ισορροπίες στην αγορά δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν άμεσα. Νέες κινήσεις αναμένονται από τον leader της κατηγορίας, την Αφοί Χαΐτογλου, που προτίθεται να λανσάρει νέες συσκευασίες και νέες καινοτόμες γεύσεις. Ειδικότερα, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναμένεται να λανσάρει Σοκολατένιο Μακεδονικό Χαλβά (χαλβά που στη μάζα του περιέχει σοκολάτα υγείας). Εμφάνιση όμως στην εγχώρια αγορά θα κάνουν και νέες πρακτικές συσκευασίες της ίδιας εταιρείας, όπως το καινούργιο Hops Bites των 20 γραμμαρίων, το οποίο είναι ένα snack χαλβά με βανίλια ή κακάο ή αμύγδαλα και με επικάλυψη σοκολάτας, καθώς και άλλες συσκευασίες.

Σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες, αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τις περιόδους της μεγάλης αιχμής οι προμηθευτές εστιάζονται σε in store promotion (με "ζωντανό" promotion και εκπτωτικά κουπόνια).

Πίνακας: Πωλήσεις χαλβά στα σούπερ μάρκετ
 

2004

Ιαν.-Οκτ. 2004

Ιαν.-Οκτ. 2005

Μεταβολή

Σε αξία (χιλ. ευρώ)

7.298

6.557

6.578

0,3%

Πηγή: Information Resources Hellas