Περισσότερες από 2.923 φορές ήχησε μέσα στο 2006 το καμπανάκι του κινδύνου του Συστήματος Εγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF), που έχει δημιουργήσει η ΕΕ με στόχο την αποφυγή των διατροφικών κρίσεων. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των σχετικών κοινοποιήσεων παρουσίασε μείωση (κατά 5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο), πράγμα που αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων της Κοινότητας. Η Ελλάδα, σε σύνολο 28 χωρών, ήταν έβδομη σε απόλυτο αριθμό κοινοποιήσεων, με 110 κοινοποιήσεις, 24% περισσότερες του 2005.

Η μείωση ήταν της τάξης του 5% και αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις λιγότερες κοινοποιήσεις για μικροβιολογική μόλυνση και χρήση απαγορευμένων χρωστικών, λόγω -όπως τονίζεται σχετικά- των αποτελεσματικών μέτρων που ελήφθησαν από την Κοινότητα.

Μέσω του Συστήματος Εγκαιρης Προειδοποίησης οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ εντοπίσει ακατάλληλα τρόφιμα στην αγορά, ειδοποιεί με αυτόματο τρόπο τις υπόλοιπες για να λάβουν τα μέτρα τους. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΕΤ, το 2006 έγιναν μέσω του Συστήματος Εγκαιρης Προειδοποίησης 2.923 κοινοποιήσεις. Από αυτές, κατά το 32% ήταν τύπου alert, κοινοποιήσεις για τις οποίες τα κράτη οφείλουν να κάνουν ενέργειες, καθώς τα μη ασφαλή προϊόντα βρίσκονται στην αγορά, και κατά το 68% ήταν τύπου information, δηλαδή τα μη ασφαλή προϊόντα δεν είχαν φθάσει ακόμη στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των μη ασφαλών προϊόντων, κατά το 21% ήταν ιχθυηρά και ακολούθησαν τα προϊόντα κρέατος με 13%, τα δημητριακά και τα προϊόντα αρτοποιίας με 12% κλπ.

Οι περισσότερες κοινοποιήσεις αφορούσαν σε ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και προέκυψαν από την απόρριψη φορτίων σε τέτοια σημεία (κατά το 45%). Σε ποσοστά 42% οι κοινοποιήσεις αφορούσαν σε ελέγχους στην εσωτερική αγορά, 5% προέκυψαν ύστερα από αυτοελέγχους επιχειρήσεων, 4% από καταγγελίες καταναλωτών και 4% από ελέγχους στα σύνορα.

Ω προς τους κινδύνους, ο μεγαλύτερος αριθμός κοινοποιήσεων αφορά σε μυκοτοξίνες (κυρίως αφλατοξίνες και σε πολύ μικρό ποσοστό ωχρατοξίνη Α, φουμονισίνες και πατουλίνη), όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων που αφορούν σε ανίχνευση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και υδραργύρου στα ιχθυηρά, ενώ μειώθηκαν οι κοινοποιήσεις για παράνομη χρήση χρωστικών σε τρόφιμα. Νέοι κίνδυνοι που παρουσιάστηκαν και αναφέρθηκαν στο Σύστημα αφορούν στην ανίχνευση μη εγκεκριμένου γενετικά τροποποιημένου ρυζιού LL601 και BT63.

7η η Ελλάδα σε αριθμό κοινοποιήσεων

Η Ελλάδα σε σύνολο 28 χωρών ήταν έβδομη σε απόλυτο αριθμό κοινοποιήσεων, με 110 κοινοποιήσεις, 24% περισσότερες από το 2005. Κατά το 87% οι κοινοποιήσεις αφορούσαν σε απορρίψεις στα σύνορα, ενώ κατά το 13% προέκυψαν ύστερα από ελέγχους στην εσωτερική αγορά. Οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης φορτίων στα σύνορα αφορούν σε ανίχνευση αφλατοξινών (36%), προσθέτων (25%), βαρέων μετάλλων (17%) και χρωστικών ερυθρού του Σουδάν και Parared (11%).

Οι κυριότεροι λόγοι κοινοποίησης σημάτων από ελέγχους στην εσωτερική αγορά ήταν μετανάστευση ουσιών (42%), αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (29%), ανίχνευση μη εγκεκριμένης γενετικής τροποποίησης (8%) και μη αναγραφή αλλεργιογόνων ουσιών (8%). Στο Σύστημα κοινοποιήθηκαν 18 περιπτώσεις που αφορούν σε προϊόντα ελληνικής προέλευσης. Στο 17% αυτών ανιχνεύτηκαν αφλατοξίνες, στο 44% χημικοί κίνδυνοι και στο 22% μικροβιολογικοί κίνδυνοι, ενώ στο 6% είχαν αλλοιωθεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και στο 11% ανιχνεύτηκε η παρουσία φυσικών κινδύνων.