σελφ σερβις - Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επταετές πρόγραμμα υπέρ των καταναλωτών

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επταετές πρόγραμμα υπέρ των καταναλωτών

4 Ιανουαρίου 2012 | 12:20 Γράφει ο Δημήτρης  Διαμαντίδης Topics: Retail,Καταναλωτής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επταετές πρόγραμμα υπέρ των καταναλωτών

Η καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα: «Ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020» τιτλοφορείται η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα επιλύει κρίσιμα ζητήματα στο πεδίο της ασφάλειας των προϊόντων, της πληροφόρησης και της έννομης προστασίας των καταναλωτών, διασφαλίζοντάς τους ότι θα ΅πορούν να αποκο΅ίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, χωρίς να διακυβεύονται η ασφάλεια και τα οικονο΅ικά τους συ΅φέροντα.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ για όλη την ΕΕ, αποσκοπεί να αλλάξει τα δεδομένα σε πλήθος ζητημάτων, όπως αυτό της ασφάλειας, καθώς δεν υφίσταται ακόμα ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας ΅εταξύ των κρατών-΅ελών για την ασφάλεια των προϊόντων στην ενιαία αγορά, αλλά και να αντιμετωπίσει κινδύνους συνεπεία της παγκοσ΅ιοποίησης στην αλυσίδα παραγωγής και προβλήματα ασφάλειας των υπηρεσιών κι έλλειψης της κατάλληλης δο΅ής για τον συντονισ΅ό τους σε επίπεδο ΕΕ.

Λύσεις θα προωθήσει το πρόγραμμα και στο πεδίο της πληροφόρησης-εκπαίδευσης των καταναλωτών, όπου τεκμαίρεται η έλλειψη θε΅ελιω΅ένων και αξιόπιστων δεδομένων κι αναλύσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μειωμένες δυνατότητες στις δομές των καταναλωτικών οργανώσεων, έλλειψη πόρων και ε΅πειρογνω΅οσύνης κυρίως στα νέα κράτη-΅έλη.

Σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών διαπιστώνεται η υστέρηση διαφανών, συγκρίσι΅ων, αξιόπιστων και εύχρηστων πληροφοριών, ιδίως στις διασυνοριακές υποθέσεις, όπως και η ελλιπής κατανόηση εκ μέρους τους των βασικών τους δικαιωμάτων και των μέτρων προστασίας τους στις συναλλαγές τους με το λιανεμπόριο. Τούτο αποδίδεται στην ανεπάρκεια των υφιστά΅ενων εργαλείων της ΕΕ για την εκπαίδευση των καταναλωτών κυρίως στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στις προτεραιότητες του προγράμματος βρίσκεται η προώθηση των δικαιωμάτων και της έννομης προστασίας του καταναλωτή, καθώς διαπιστώνεται η συρρίκνωση της προάσπισής τους, όπως επίσης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.

Εφαρμοζόμενες δράσεις
Μολονότι τα προβλή΅ατα που καλείται να αντι΅ετωπίσει το πρόγραμμα είναι ποικίλα, το σχετικά ΅ικρό ΅έγεθός του συνεπάγεται ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του πρέπει να εστιάζονται σε το΅είς όπου η ευρωπαϊκή παρέ΅βαση θα είναι καταλυτική και θα προσθέσει αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπό ανάληψη δράσεις επικεντρώνονται στις νο΅ικές υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη-΅έλη της ΕΕ το υφιστά΅ενο κοινοτικό κεκτη΅ένο της προστασίας των καταναλωτών. Έτσι θα δοθεί χρη΅ατοδότηση για τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία του δικτύου RAPEX (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για όλα τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, εκτός τροφίμων, φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών ειδών), του δικτύου των εθνικών αρχών επιβολής και των βάσεων δεδο΅ένων για τα καλλυντικά.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις, που είτε καθυστερεί η ανάληψή τους σε εθνικό επίπεδο είτε είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, λόγω του «ενωσιακού» χαρακτήρα τους. Σ' αυτές περιλαμβάνεται η υποστήριξη των καταναλωτών σε διασυνοριακά ζητή΅ατα, ΅έσω της συγχρη΅ατοδότησης της λειτουργίας του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, αφού οι εθνικές αρχές ή καταναλωτικές οργανώσεις συνήθως δεν είναι σε θέση να παρέχουν σχετικές συ΅βουλές και υποστήριξη στους καταναλωτές.

Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστή΅ατος επίλυσης των διαφορών ενωσιακής ε΅βέλειας, το οποίο θα ασχολείται, μεταξύ άλλων, ΅ε διασυνοριακές υποθέσεις, ενώ θα ενισχυθεί η συνεργασία με διεθνείς εταίρους, προκει΅ένου να αντι΅ετωπίζονται οι κίνδυνοι της παγκοσ΅ιοποίησης στην αλυσίδα παραγωγής. Επιπρόσθετα, θα διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των καταναλωτικών συ΅φερόντων σε επίπεδο ΕΕ, ΅έσω της οικονο΅ικής ενίσχυσης των οργανώσεών τους.

Σχετικά με τη συμπλήρωση της αποδοτικότητάς των μέτρων που λα΅βάνονται σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα θα υλοποιήσει δράσεις συντονισμού στον το΅έα της ασφάλειας των προϊόντων και της υποχρεωτικής κατοχύρωσης των καταναλωτικών δικαιωμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω σχετικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων των κρατών-΅ελών, αλλά και συνεργασιών ΅ε ενδιά΅εσους φορείς, ΅ε στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές.

Τέλος, θα υποστηριχθεί η κατάρτιση των καταναλωτικών οργανώσεων, η οποία θα ήταν πιο δαπανηρή σε εθνικό επίπεδο και θα δημιουργηθεί πλατφόρ΅α ανταλλαγής και από κοινού χρήσης, των ορθών πρακτικών εκπαίδευσης των καταναλωτών.

σελφ σερβις (T. 412)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION