σελφ σερβις - Σήμα ποιότητας για τα εμπορικά καταστήματα

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιανεμπόριο

Σήμα ποιότητας για τα εμπορικά καταστήματα

4 Μαρτίου 2014 | 10:49 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Αγορά

Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των εμπορικών καταστημάτων προωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του ΥΠΑΑΝ, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που πλαισιώνουν την εμπορική τους δραστηριότητα. Με την πρωτοβουλία αυτή το υπουργείο επιδιώκει να εμπεδωθούν στο εμπόριο διαδικασίες πιστοποίησης μιας κοινωνικά υπεύθυνης στάσης, με γνώμονα τον σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Στόχος της δράσης, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, είναι η δημιουργία ενός Προτύπου Εμπορικού Σήματος Ποιότητας που θα είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το Ελληνικό Πρότυπο Ποιότητας είναι οι εξής:

Περιβάλλον της επιχείρησης: Το υπουργείο προσδιορίζει ενδεικτικά ως κριτήρια την προσβασιμότητα σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, την εξασφάλιση και διατήρηση κυρίαρχης προβολής των προϊόντων που θα φέρουν οικολογική σήμανση, την ομαδοποίηση εμπορευμάτων, τον διαχωρισμό των εκθετηρίων από τους αποθηκευτικούς χώρους, την καλή υγιεινή χώρων και τον επαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων πώλησης. Διαχείριση των προϊόντων: Ενδεικτικά ως κριτήρια προσδιορίζονται τα προηγμένα συστήματα λογισμικού (ERP, logistics κα), η εφαρμογή για όλα τα πωλούμενα προϊόντα της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και η ιχνηλασιμότητα, προκειμένου να μπορούν να ανακαλούνται άμεσα προϊόντα ελαττωματικά και επικίνδυνα για τον καταναλωτή.

Περιβαλλοντική διαχείριση: Στον τομέα αυτό το υπουργείο προσδιορίζει ως κριτήρια τον εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης, τη μείωση των απορριμμάτων, την οικολογική διαχείριση αυτών και τη μείωση εκπομπών ρύπων, τη χρήση ανακυκλωμένων / ανακυκλώσιμων υλικών (πχ χάρτινα υλικά συσκευασίας, χάρτινες σακούλες κλπ), την προμήθεια προϊόντων και υλικών από προμηθευτές που ακολουθούν φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής και διανομής (θα προσδιοριστεί συγκεκριμένο ποσοστό προμηθευτών), την αποφυγή περιττής / υπερβολικής συσκευασίας προϊόντων και τη διάθεση, προβολή και προώθηση προϊόντων με οικολογική σήμανση.

Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού: Ως κριτήρια αναφέρονται, πάντα ενδεικτικά, η συχνή και λεπτομερής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τα προϊόντα και ιδίως εκείνων που φέρουν την οικολογική σήμανση, η τακτική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τη συμπεριφορά τους προς τον καταναλωτή και την εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας / πολιτικής εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε προηγμένα συστήματα λογισμικού.

Εξυπηρέτηση του καταναλωτή: Ως κριτήρια για το σέρβις των εμπορικών καταστημάτων προσδιορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η γνώση των εμπορευμάτων (λειτουργία, τύποι προϊόντων, ανταγωνιστικά προϊόντα, διαθεσιμότητα κλπ), η αποτελεσματική επαφή με τον πελάτη (τρόπος προσέγγισης, υποβολή ερωτήσεων, επίδειξη προϊόντων κλπ), η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (παροχή εγγυήσεων, επίλυση προβλημάτων, συμβουλές χρήσης του προϊόντος, παροχή εγχειριδίων χρήσης κλπ), η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης πελατών (CRM), η διαχείριση των παραπόνων και διαμαρτυριών, η κατάλληλη συμπεριφορά (φιλική, σταθερή, ικανή να αντιλαμβάνεται τους καταναλωτές κλπ) και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες για τον πελάτη (πχ η παράδοση παραγγελιών κατ’ οίκον, ο χώρος στάθμευσης, η πίστωση κλπ).

Κίνητρο για ουσιαστική βελτίωση
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, κάθε επιχείρηση που θα επιδιώξει να εξασφαλίσει το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωσή της με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία επιχειρήσεων του εμπορίου. Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανο Κομνηνό, «η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των εμπορικών καταστημάτων της χώρας έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη σχετική πιστοποίηση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα, αλλά και να τις εξοπλίσει με εφόδια και συγκριτικά πλεονεκτήματα, χρήσιμα για τη βιωσιμότητά τους».

Όπως τονίζει, «το σήμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα που εμπορεύονται προϊόντα ποιοτικά, έχουν υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, έχουν ποιοτικές διαδικασίες λειτουργίας και, ταυτόχρονα, υιοθετούν συστηματικά οικολογικές πρακτικές». Όπως διευκρινίζει, «λέγοντας Σήμα Εμπορικής Ποιότητας, δεν εννοούμε ότι ο πελάτης θα αναγνωρίζει την ποιότητα μόνο επειδή θα βλέπει το διακριτικό σήμα, αλλά θα τη διαπιστώνει άμεσα από τις βελτιωμένες παροχές της επιχείρησης. Άλλωστε, βασική επιδίωξή μας είναι το σήμα να αποτελέσει ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, προκειμένου να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους».

Στάδια υλοποίησης του έργου
Σχετικά με την υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας ο γενικός γραμματέας Εμπορίου εξηγεί ότι θα ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

  • Εντοπισμός και ανάλυση των σχετικών προτύπων ποιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την πιθανότητα της διασύνδεσής τους με το σήμα, και της αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί από άλλα αντίστοιχα πρότυπα.
  • Προσδιορισμός των κριτηρίων λήψης του σήματος, όπως και της διαδικασίας απόκτησης και διατήρησής του (φορείς πιστοποίησης, φορείς διαπίστευσης, διαδικασία πιστοποίησης, διάρκεια ισχύος σήματος, συχνότητα και διαδικασία επανελέγχων, διαδικασία δημοσιότητας κλπ).
  • Προώθηση τυχών απαιτούμενων θεσμικών ή άλλων παρεμβάσεων για την λειτουργία του μέτρου.
  • Σχεδιασμός του ελληνικού προτύπου.
  • χεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένου Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με την απόκτηση του Σήματος.
  • Εκπαίδευση-κατάρτιση των εκπροσώπων των εμπορικών επιχειρήσεων, με στόχο την προετοιμασία τους προκειμένου να μπορέσουν να πιστοποιηθούν.

Τα πλεονεκτήματα
Η απόκτηση του Εμπορικού Σήματος Ποιότητας, από τις εμπορικές επιχειρήσεις συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Τα βασικότερα είναι α) η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών γι’ αυτήν, β) η έμφαση στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και η προσέλκυση καταναλωτικού κοινού που έχει αποκτήσει οικολογική συνείδηση, γ) η θετική επίδραση στη συμπεριφορά του καταναλωτή, δ) η εξασφάλιση νέων πελατών, η σταθεροποίηση των ευκαιριακών, η διατήρηση των υπαρχόντων, αλλά και η αύξηση της επισκεψιμότητας, ε) η αύξηση των πωλήσεων και η ανάπτυξη του πραγματικού μεριδίου αγοράς, στ) η διαφήμιση με μηδενικό άμεσο κόστος, εφόσον κάθε οικολογικό σήμα αποτελεί από μόνο του ένα ισχυρό διαφημιστικό εργαλείο, το οποίο λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, ζ) η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, αποδεκτό από τους κανόνες του ανταγωνισμού, έναντι άλλων που δεν διαθέτουν το σήμα, και η) η δημιουργία δικτύων εμπορικών επιχειρήσεων με Εμπορικό Σήμα Ποιότητας και η επιλογή συνεργατών από το δίκτυο, οι οποίοι έχουν τα αντίστοιχα επίπεδα ποιότητας.

Όπως εξηγεί ο κ. Στέφανος Κομνηνός «ως μοναδικός φορέας υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο ΕΛΟΤ. Αυτός θα δεσμευθεί έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την υλοποίηση του έργου, ώστε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου να αιτηθεί την έναρξη των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΠΑ της δράσης εμπορίου, που θα φέρει τον τίτλο «Δημιουργία Προτύπου Εμπορικού Σήματος Ποιότητας» και θα έχει δικαιούχο τον ΕΛΟΤ».

σελφ σερβις (T. 436)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION